สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

บรม "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์งานคอนกรีตสมัยใหม่" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

ICI-ACECON, 4thAsian Conference on Ecstasy in Concrete at Kolkata from 8th to 10th October, 2015

 

บรม "การประยุกต์ใช้ DRMK Web Application สำหรับงานวิศวกรรมการช่าง

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 Annual Concrete Conference 11 (ACC11) วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acf5.thaitca.or.th

 

บรม "อุปกรณ์ฝังยึดแนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต" รุ่นที่ 7

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  18-19  มีนาคม  2559 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 7

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  25-26  มีนาคม  2559

 

 

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี" รุ่นที่ 3

วันศุกร์และวันเสาร์ที่       1-2 เมษายน 2559     Module 1

วันศุกร์และวันเสาร์ที่       8-9 เมษายน 2559     Module 2

วันศุกร์และวันเสาร์ที่   22-23 เมษายน 2559     Module 3

 

 


ผลการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ประจำปี  2558

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล                     ประธานกรรมการ

น.อ.รศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมต้านแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

นายอติชน  คุณาวิศรุต

น.ส.สิลากมล  พูลทรัพย์

ที่ปรึกษา อ.ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเกราทชนิดเทสําหรับคอนกรีตปูมวลรวมกอน

ร.ต.จิรัฏฐ์  สายสุวรรณ

ร.ต.ปวีร์  บุญเกตุ

ที่ปรึกษา น.อ.รศ.ดร.ธนากร  พีระพันธุ์

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ สมรรถนะการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้การสัมผัสความร้อนแบบไม่เท่ากันทุกด้าน

นางสาวธิดารัตน์  สุทธิภาศิลป์

นายพงศธร  สิงห์เนี่ยว

นายสถาพร  แสงเลิศ

ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตเสิมเหล็กเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายธานัทเอก  ธนอนันตกูล

นายกรวัฒน์  ศักดิ์พันพนม

นายสรวิศ  วิเศษกาศ

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมและแบบจำลองการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายไพฑูรย์  บริบูรณ์ทรัพย์

นายอรรถวิท  ศีตะปันย์

นายสรวิศ  เรืองรุ่งชัยกุล

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ อิทธิพลของการเรียงตัวของเส้นใยในการรับแรงดึงของมอร์ตาร์เสริมเส้นใยเหล็กสมรรถนะสูง

นายกฤตธัช  เมฆอัมพรพงศ์

น.ส.กาญจนา  สุริยะวงศ์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทิต  ปานสุข

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเปียก

น.ส.อังค์วรา  จันทร

นายอรรถพล  วิศวกุลวาณิช

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย  สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ วิเคราะห์โครงสร้างบ้านพักอาศัยประเภทเสาสั้นรับแรงแผ่นดินไหวโดยโปรแกรม MIDAS GEN

นายกัมปนาท  เพชรหาญ

นายจารุกิตติ์  อินต๊ะ

นายภาณุวัฒน์  บัวย้อย

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้วที่มีผลต่อกำลังและพฤติกรรมการดัดของวัสดุ

น.ส.พิวสุวลี  อวยพร

นายภูวนิตย์  รักยา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่


 

 

กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23/2557-2558 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 (ACC11) ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่ เวลา 09.00-10.30 น. และจะประชุมรวมในเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปี 2015 ได้ที่นี

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 

 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ

 

 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ