สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ประกาศจัดตั้งสำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง "สำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย" ดังรายชื่อที่ปรากฎในลิงค์ต่อไปนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 - 2560

 

และพร้อมกันนี้ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการในสำนักเลขาธิการในงาน ACC12" ขึ้น โดยคัดเลือกตัวแทนมาจากกรรมการสำนักเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อนุกรรมการสาขาการออกแบบและการก่อสร้าง

1. ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ประธานอนุกรรมการ

2. ว่าที่ร้อยตรีเมธา ไชยโย

3. คุณยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล

4. คุณสมภพ พันพึ่ง

อนุกรรมการสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

1. ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาบำรุงซ่อมแซมและเสริมกำลัง

1. ดร.อำนาจ คำพานิช ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

1. ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขากิจกรรมเพื่อสังคมและจัดหารายได้

1. คุณประกิต แก้วเคารพ ประธานอนุกรรมการ

 
สมาคมคอนกรีตร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

Toray Award

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานคอนกรีตอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานคอนกรีตที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Toray Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแบบผสมผสาน พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและได้ผสาน

นาโนเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินกิจการ โดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก

 
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

 

บรม "พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ขั้นสูง"

วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2559 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

บรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP)"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  3-4  มิถุนายน  2559 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


บรม "พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ขั้นประยุกต์"

วันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2559 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด
ปริญญานิพนธ์ ปีที่ 3

* * * * * * Senior Project Award * * * * *

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Format Thai

Format Eng

 


ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ของเอเชียสหพันธ์คอนกรีต (ACF 2016) จัดโดยสมาคมคอนกรีตเวียดนามและคอนกรีตสหพันธ์เอเชียภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงเวียดนาม ณ เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.acf2016.vn/

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2016

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

ผลการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ประจำปี  2558

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล                     ประธานกรรมการ

น.อ.รศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมต้านแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

นายอติชน  คุณาวิศรุต

น.ส.สิลากมล  พูลทรัพย์

ที่ปรึกษา อ.ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเกราทชนิดเทสําหรับคอนกรีตปูมวลรวมกอน

ร.ต.จิรัฏฐ์  สายสุวรรณ

ร.ต.ปวีร์  บุญเกตุ

ที่ปรึกษา น.อ.รศ.ดร.ธนากร  พีระพันธุ์

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ สมรรถนะการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้การสัมผัสความร้อนแบบไม่เท่ากันทุกด้าน

นางสาวธิดารัตน์  สุทธิภาศิลป์

นายพงศธร  สิงห์เนี่ยว

นายสถาพร  แสงเลิศ

ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตเสิมเหล็กเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายธานัทเอก  ธนอนันตกูล

นายกรวัฒน์  ศักดิ์พันพนม

นายสรวิศ  วิเศษกาศ

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมและแบบจำลองการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายไพฑูรย์  บริบูรณ์ทรัพย์

นายอรรถวิท  ศีตะปันย์

นายสรวิศ  เรืองรุ่งชัยกุล

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ อิทธิพลของการเรียงตัวของเส้นใยในการรับแรงดึงของมอร์ตาร์เสริมเส้นใยเหล็กสมรรถนะสูง

นายกฤตธัช  เมฆอัมพรพงศ์

น.ส.กาญจนา  สุริยะวงศ์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทิต  ปานสุข

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเปียก

น.ส.อังค์วรา  จันทร

นายอรรถพล  วิศวกุลวาณิช

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย  สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ วิเคราะห์โครงสร้างบ้านพักอาศัยประเภทเสาสั้นรับแรงแผ่นดินไหวโดยโปรแกรม MIDAS GEN

นายกัมปนาท  เพชรหาญ

นายจารุกิตติ์  อินต๊ะ

นายภาณุวัฒน์  บัวย้อย

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้วที่มีผลต่อกำลังและพฤติกรรมการดัดของวัสดุ

น.ส.พิวสุวลี  อวยพร

นายภูวนิตย์  รักยา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่


สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559-2560 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC12) ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 09.00-14.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ