สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

โครงการอบรม "เทคโนโลยี เพื่อยืดอายุโครงสร้างอาคาร ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการกัดกร่อนสูง"

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 (* * * CPD/PDU  9  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ [ โครงการอบรมมาใหม่จ้า ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "การออกแบบอาคารโครงข้อแข็ง คอนกรีตเสริมเหล็กต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

ในเขตภาคเหนือ"

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 (* * * CPD/PDU  12  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ [ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

ขอเชิญร่วมงาน The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation

วันที่ 7-8 September 2018 [ ดูรายละเอียดได้ที่ Poster ด้านล่างค่ะ ]

 

 

โครงการอบรม "การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตในทะเล นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำพร้อมกรณีศึกษา"

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (* * * CPD/PDU  9.75  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ [ โครงการอบรมมาใหม่จ้า ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


โครงการอบรม "การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตที่มีอยู่เดิม"

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 26-27 กันยายน 2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ [ โครงการอบรมมาใหม่จ้า ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน"

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 18-19 ตุลาคม 2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ [ โครงการอบรมมาใหม่จ้า ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 8" < หลักสูตร 4 วัน >

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  2-3 , 9-10  พฤศจิกายน  2561 (* * * CPD/PDU  36  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ @  [ เนื้อหาแน่น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สนใจสมัครเลยนะคะ ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 11"

วันศุกร์และวันเสาร์ที่  16-17  พฤศจิกายน  2561 (* * * CPD/PDU  18  หน่วย * * *)

@ @ @ @ @ @  [ โครงการนี้ได้รับความสนใจมาก รุ่นที่ 11 แล้วนะคะ ] @ @ @ @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (FRP) รุ่นที่ 7"

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 (* * * CPD/PDU  18.75  หน่วย * * *)

@ @ [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ การตรวจสอบ การออกแบบ จนถึงการเสริมกำลังจริง ] @ @

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 


ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2017

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล กรรมการ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการและเลขานุการ

 

รางวัล (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

1. บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อโครงการ : นวัตกรรมคอนกรีตใต้น้ำ

(ผู้ได้รับรางวัลต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 (ACC 13) วันที่ 7-9 มี.ค.2561

พร้อมทั้งรับมอบเหรียญรางวัล ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี)

 


 


 

 


 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561-2562 ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
เว็บลิงค์รายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

สมาคมได้รวบรวมเว็บลิงค์รายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต ไว้ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ คลิกที่นี่
2 อ.พนม ชัยสิทธิ์ คลิกที่นี่
3 ผศ.กวี ไกรระวี คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา คลิกที่นี่
5 ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สถาพร โภคา คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ คลิกที่นี่
5 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 รศ.วีระ หอสกุลไท
2 อ.เมธี บุญพิเชษฐ์วงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช คลิกที่นี่
2 อ.ดร.ธรรมนูญ
รัศมีมาสเมือง คลิกที่นี่
3 อ.ดร.ชนิตร์นันท์ โพธิรักษานนท์ คลิกที่นี่
4 อ.ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา คลิกที่นี่
5 อ.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
คลิกที่นี่
6 อ.เอนก
ชมวงษ์ คลิกที่นี่
7 อ.เที่ยง
ชีวะเกตุ
คลิกที่นี่
8 อ.ดร.นพคุณ
บุญกระพือ
คลิกที่นี่
9 ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิริ
คลิกที่นี่
10 ผศ.ดร.อานนท์
วงษ์แก้ว
คลิกที่นี่
11 ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
คลิกที่นี่
12 ผศ.ดร.วิเชียร
ชาลี
คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 อาจารย์ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ คลิกที่นี่
3 ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย คลิกที่นี่
4 ดร.อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย คลิกที่นี่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.วิทิต ปานสุข คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร คลิกที่นี่
4 ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คลิกที่นี่
3 รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา คลิกที่นี่
4 รศ.ดร.สุวิมล สัจจาวาณิชย์ คลิกที่นี่
5 อ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ คลิกที่นี่
6 อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส คลิกที่นี่
7 รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
คลิกที่นี่
8 อ.สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ คลิกที่นี่
9 ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร คลิกที่นี่
10 ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คลิกที่นี่
11 อ.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 รศ.บุรฉัตร ฉัตรวีระ คลิกที่นี่
2 รศ.สายันต์ ศิริมนตรี คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
2 อ.ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 อ.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ คลิกที่นี่
2 อ.กริสน์ ชัยมูล คลิกที่นี่
3
อ.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
คลิกที่นี่
4
อ.ชัยชาญ
โชติถนอม
คลิกที่นี่
5
อ.นพปฎล
เสงี่ยมศักดิ์ คลิกที่นี่
6
อ.รัตนา
หอมวิเชียร
คลิกที่นี่
7
อ.นบปนม แก้วหานาม
คลิกที่นี่
8
อ.ณัฐวิทย์
จิตราพิเนตร
คลิกที่นี่
9
อ.วิชุดา โค้วธนพานิช คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 คุณภัคพงศ์ หอมเนียม คลิกที่นี่
2 คุณอำพล เตโชวาณิชย์ คลิกที่นี่
3 ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ คลิกที่นี่
5 ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยรังสิต

1 ดร.พิชญา เผือกขาว คลิกที่นี่
2 ดร.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี คลิกที่นี่
3 ผศ.ประเสริฐ ศิรินรานันตร์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ คลิกที่นี่
2 อ.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ คลิกที่นี่
3 อ.มนเฑียร เสร็จกิจ คลิกที่นี่
4 ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี
3 รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู คลิกที่นี่
4 อ.สิทธิชัย พิริยคุณธร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1 ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ คลิกที่นี่
2 อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 ผศ.ปรีชา สะแลแม
1 อ.อิลยาส มามะ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ คลิกที่นี่
3 รศ.ดร. พฤทธา ณ นคร คลิกที่นี่
4 รศ.ดร.อมร พิมานมาศ คลิกที่นี่
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
1 ดร.เฉลิมชัย วานิชย์ล้ำเลิศ คลิกที่นี่
2 ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.วรางคนา แสงสร้อย คลิกที่นี่
4 ดร.พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คลิกที่นี่
1 รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน คลิกที่นี่
3
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1 อ.ปริญญามัย จิตรดา คลิกที่นี่
2 อ.อดิศักดิ์ ดงเย็น คลิกที่นี่
3 อ.วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
1 ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร คลิกที่นี่
2 ผศ.ประกาศ ทองประไพ คลิกที่นี่
3 ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1 ดร.สำเนียง อังสุพันธ์กุล คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ คลิกที่นี่
3 อ.สุธน รุ่งเรือง คลิกที่นี่
4 อ.สาโรจน์ ดำรงศึล คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 ดร.นันทชัย ชูศิลป์ คลิกที่นี่
2 ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คลิกที่นี่
3 ผศ.จำรูญ สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4 รศ.มนัส อนุศิริ คลิกที่นี่
5 อ.สมมาตร์ สวัสดิ์ คลิกที่นี่
6 อ.พรนรายณ์ บุญราศรี คลิกที่นี่
7 อ.นายอัมพร หมัดแสละ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1 ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ตาก)

1 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี คลิกที่นี่
2 อ.พร้อมพงษ์ ฉลาดธัญญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(พายัพ)

1 ดร.ฟองจันทร์ จิรสิต คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เชียงราย)

1 อ.สุรชัย อำนวยพรเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ คลิกที่นี่
5 อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน คลิกที่นี่
6 อ.อรรณพ
ประวัติวงศ์ คลิกที่นี่
 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "คอนกรีตพิเศษ แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบและการใช้งาน"
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่  30-31  พฤษภาคม  2561
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จ.ปทุมธานี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "การใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ"
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่  25-26  พฤษภาคม  2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม "ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก - มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต"
วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560
ณ โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok กรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12)
วันที่  15,16,17  กุมภาพันธ์  2560
ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

 

ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนา "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
โฆษณา (ADS)

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ