สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

อบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี" รุ่นที่ 2

วันศุกร์และวันเสาร์ที่       6-7 พฤศจิกายน 2558     Module 1

วันศุกร์และวันเสาร์ที่   13-14 พฤศจิกายน 2558     Module 2

วันศุกร์และวันเสาร์ที่   20-21 พฤศจิกายน 2558     Module 3

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


อบรม "วัสดุที่เหมาะสมสำหรับอาคารต้านทานแผ่นดินไหว"

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

อบรม "อุปกรณ์ฝังยึดแนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต" รุ่นที่ 7

วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

ICI-ACECON, 4thAsian Conference on Ecstasy in Concrete at Kolkata from 8th to 10th October, 2015

 

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 Annual Concrete Conference 11 (ACC11) วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acf5.thaitca.or.th

 

TCA Concrete Practice Award

ร่วมชิงชัย

นำเสนอผลงาน

ด้านการปฏิบัติงานคอนกรีต

รางวัลอันทรงเกียรติ เหรียญรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 


ผลการประกวดรางวัลปริญญานิพนธ์ ประจำปี  2558

 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล                     ประธานกรรมการ

น.อ.รศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

 

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมต้านแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

นายอติชน  คุณาวิศรุต

น.ส.สิลากมล  พูลทรัพย์

ที่ปรึกษา อ.ดร.พิชชา  จองวิวัฒสกุล

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 6 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาเกราทชนิดเทสําหรับคอนกรีตปูมวลรวมกอน

ร.ต.จิรัฏฐ์  สายสุวรรณ

ร.ต.ปวีร์  บุญเกตุ

ที่ปรึกษา น.อ.รศ.ดร.ธนากร  พีระพันธุ์

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ สมรรถนะการรับแรงดัดของคานคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กภายใต้การสัมผัสความร้อนแบบไม่เท่ากันทุกด้าน

นางสาวธิดารัตน์  สุทธิภาศิลป์

นายพงศธร  สิงห์เนี่ยว

นายสถาพร  แสงเลิศ

ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิติ  สุคนธสุขกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตเสิมเหล็กเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายธานัทเอก  ธนอนันตกูล

นายกรวัฒน์  ศักดิ์พันพนม

นายสรวิศ  วิเศษกาศ

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาพฤติกรรมและแบบจำลองการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ

นายไพฑูรย์  บริบูรณ์ทรัพย์

นายอรรถวิท  ศีตะปันย์

นายสรวิศ  เรืองรุ่งชัยกุล

ที่ปรึกษา ดร.ธิดารัตน์  จิริวัฒนาสมกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ อิทธิพลของการเรียงตัวของเส้นใยในการรับแรงดึงของมอร์ตาร์เสริมเส้นใยเหล็กสมรรถนะสูง

นายกฤตธัช  เมฆอัมพรพงศ์

น.ส.กาญจนา  สุริยะวงศ์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิทิต  ปานสุข

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเปียก

น.ส.อังค์วรา  จันทร

นายอรรถพล  วิศวกุลวาณิช

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทวีชัย  สำราญวานิช

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ วิเคราะห์โครงสร้างบ้านพักอาศัยประเภทเสาสั้นรับแรงแผ่นดินไหวโดยโปรแกรม MIDAS GEN

นายกัมปนาท  เพชรหาญ

นายจารุกิตติ์  อินต๊ะ

นายภาณุวัฒน์  บัวย้อย

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเตรียมแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยแก้วที่มีผลต่อกำลังและพฤติกรรมการดัดของวัสดุ

น.ส.พิวสุวลี  อวยพร

นายภูวนิตย์  รักยา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่


 

 

กำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18/2557-2558 และประชุมจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 (ACC11) ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตฯ ชั้น 3 อาคาร วสท. โดยจะเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยตั้งแต่ เวลา 09.00-10.30 น. และจะประชุมรวมในเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการ ประจำปี 2015 ได้ที่นี

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 

 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ

 

 

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ