home_new

สารจากประธานสมาคมฯ

Hot Issue

4 ปี มี หนเดียว สัมมนาเทคโนโลยีซีเมนต์และคอนกรีต ระดับโลก ที่ ประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ This is our great honor to invite all of you to the 16th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023) which will be held in September 18-22, 2023 in Bangkok, Thailand.

International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2023)

ขอเรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565

 ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ.2565  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ CPAC High Strength Fiber-Reinforced Concrete Bridge
จากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ซึ่งได้รับรางวัล Gold Medal จากโครงการประกวด TCA Concrete Practice Award และได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน
The ACI Excellence in Concrete Construction Awards 2022 และขอเชิญสมาชิกสมาคมร่วมรับประทานอาหารตามวันเวลาดังกล่าว และ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ thaitca@gmail.com  หรืสแกน QR Code ลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565

 

หลักสูตรของเรา

Seminar 1 Day
โครงการอบรม
“การออกแบบโครงสร้างคอมโพสิท”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 (งด Onsite เปลี่ยนแปลงเป็น Online อย่างเดียว)

Online + Onsite Seminar 6 Day 3 Module
โครงการอบรม
“การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8” (ปรับปรุงใหม่) Module 1-3

Module1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (Full Online)
Module2 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (Online + Onsite)
Module3 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (งด Onsite เปลี่ยนแปลงเป็น Full Online ทั้ง 2 วัน)

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วม

โครงการประกวดรางวัล TCA Concrete Practice Award

รายชื่อกรรมการตัดสิน

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล                ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล               กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล               กรรมการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์               กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล               กรรมการ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ             กรรมการ

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล               กรรมการ

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ               กรรมการ

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด               กรรมการ

รศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง               กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช               กรรมการและเลขานุการ

***** แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบอบรมเป็น ONLINE ทุก MODULE *****

Online + Onsite Seminar 7 Day 4 Module
โครงการอบรม

“การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย รุ่น 2”

ชุดย่อยที่ 1 การออกแบบคานและเสา วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 22-23 กรกฏาคม พ.ศ.2565 (Full Online)
ชุดย่อยที่ 2 การออกแบบแผ่นพื้นและองค์อาคารเชิงระนาบ วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 และ วันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 65 (Full Online)
ชุดย่อยที่ 3 พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 23-24 ก.ย. 65 (Online + Onsite)
ชุดย่อยที่ 4 ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 วันอังคารที่ 16 ส.ค. 65 (Online + Onsite)

[ * * Onsite และ Online ปิดรับสมัคร สิทธิเต็มแล้ว * * ] 

ขอบพระคุณมากค่ะ

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานเป็น “โรงแรมทาวน์อินทาวน์”

* * * * * ลงทะเบียนฟรี * * * * *

Online + Onsite Seminar 1 Day
โครงการอบรม
“วัสดุทดแทนเหล็กจาก GFRP เพื่อเสริมแรงในโครงสร้างคอนกรีตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

คะแนน CPD/PDU Online 1 วัน = 5.25 หน่วย Onsite 1 วัน = 10.5 หน่วย

Online Seminar 1 Day 3 Module (ZOOM)
โครงการอบรม
“หลักมูลฐานของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก : องค์อาคารสำคัญ”
(Fundamentals of Reinforced Concrete Design : The Essential Members)

Module 1 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

Module 2 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565

Module 3 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผลการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565

(TCA Senior Project Award)

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 7

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรูปแบบ Online ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ประกาศผลตัดสินในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

Sponsor
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 17 (ACC17)
วันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565

Platinum

 
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 

Gold

 
Cormix_Update
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไอบีไอเอส จำกัด
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด
 

Silver

 
ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
บริษัท เอส.ซี.บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
20 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบคเกอร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่น คอนซัลแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด
บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด
บริษัท ที.เอส.ซี. คอนซัลแทนท์ จำกัด
 

Bronze

 
Mighty Shield  Industries
บริษัท จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เอลเคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาครอส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอส.อาร์.ไฟเบอร์ จำกัด
Council of Engineer  Copy
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 

พัทธมิตรของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 
ACF
Council of Engineer
Engineer Institute of Thailand (EIT)
SEADMA
ACI
Thai Cement Manufacturing Association (TCMA)