legal

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เพื่อความโปร่งใสของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

           สมาคมจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ทั้งหมดของสมาคม เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน

            สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลที่สมาชิกแจ้งให้เราทราบอย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

            สมาคมจะเก็บประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการของสมาชิกและใช้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกได้ซื้อสินค้าและบริการก่อนหน้านี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านสำหรับสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่คาดว่าท่านจะสนใจ

            สมาคมจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณให้กับบุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างไรก็ตามเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

 

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

            สมาคมพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยดังนี้

           • สมาคมตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการ         เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

           • สมาคมจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของสมาคม ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ เพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยที่บุคคลดังกล่าวนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษขั้นรุนแรง

 

3. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับผู้ซื้อสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์และ/หรือบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับแอพพลิเคชั่นและบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับแอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาแอพพลิเคชั่นของสมาคม ซึ่งอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

 

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

สมาคมดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากสมาคมได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมจะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการ และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สมาคมจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

 

6.การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง สมาคมจะพยายามจัดหาวิธีการ และ/หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัปเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีมีความจำเป็นที่สมาคมจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่สมาคมจะดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ สมาคมขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการทำคำขออัปเดตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การทำคำขอที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ (2) การดำเนินการตามคำขออาจทำให้สมาคมต้องจัดหา และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจากที่สมาคมมีอยู่เกินสมควร (3) การดำเนินการตามคำขออาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่นๆ หรือ (4) การดำเนินการตามคำขอไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล

สมาคมมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บริการแอพพลิเคชั่นของสมาคมเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการทำลายข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ท่านลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลของสมาคมแล้ว สมาคมอาจยังไม่ดำเนินการลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของสมาคมในทันที