คณะกรรมการ 2020


ประวัติโดยสังเขป ของ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

            ในปี พ.ศ.2545 กลุ่มนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านคอนกรีตและวัสดุกลุ่มหนึ่งจากอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุที่อยู่ในสาขาวิศวกรรมโยธาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล, รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, คุณสมชัย กกกำแพง, รศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล, รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, คุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ, คุณสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย, รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, ผศ.เอนก ศิริพานิชกร, รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม, รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์, รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2545 จากการศึกษา เถ้าลอยนำมาใช้ในงานคอนกรีต ซึ่งต่อมาได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุดังกล่าวอย่างมหาศาล สมควรจัดตั้งสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขึ้น ดังเช่นที่มีอยู่ในนานาประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างมาก

            สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 โดยมี รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล เป็นนายกสมาคมคอนกรีตฯ คนแรก มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคอนกรีตจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ขณะที่นานาประเทศส่วนใหญ่มีการจัดตั้งเป็นสมาคมคอนกรีตแล้วโดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียที่กำลังมีความพยายามที่จะร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์คอนกรีตแห่งเอเชีย “Asian Concrete federation” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและวิชาชีพระดับนานาชาติ

            วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2547 สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งนายกสมาคมคอนกรีตฯ ได้แสดงความระลึกถึงความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกๆ บริษัท ในขณะนั้นได้ช่วยกันสนับสนุนสมาคมคอนกรีตจนสามารถก่อตั้งได้สำเร็จ

            งานสำคัญคือการประชุมคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2  ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st  International  Conference  of Asian Concrete Federation ที่จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ  โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญที่สุดในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีการก่อตั้งองค์กร “Asian Concrete Federation” ขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน www.asiaconcretefederation.org ว่า “The Asian Concrete Federation was officially inaugurated at the 1st ACF International Conference organized by Thailand Concrete Association in Chiang Mai in October 2004” เหตุการณ์นี้ จึงนับเป็นเกียรติประวัติที่ทุกคนในสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2548 สมาคมคอนกรีตฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการคอนกรีตเช่นเดียวกับสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ชัย ได้ให้ความเห็นว่า ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อการประชุมจากเดิมที่เป็นการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ “National Concrete Conference, NCC” เนื่องจากการจัดการประชุม ปี พ.ศ.2548 นี้ สมาคมคอนกรีตไทยต้องเป็นเจ้าภาพเพียงผู้เดียว ปีนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อการประชุมใหม่เป็น “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี หรือ Annual Concrete Conference, ACC” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ต่อจากนั้นมาสมาคมคอนกรีตฯ ได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการคอนกรีตขึ้นประจำปี ในชื่อย่อว่า ACC

รายชื่อนายกสมาคมฯ

1. รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล นายกสมาคมคอนกรีตฯ ท่านแรก ระหว่างปี 2547 ถึง ปี 2552

2. ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล นายกสมาคมฯ ท่านที่ 2 ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2556.

3. ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมฯ ท่านที่ 3 ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2560

4. น.อ.ศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมฯ ท่านที่ 4 ระหว่างปี 2561 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ ๑ สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

ข้อที่ ๒ สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ข้อที่ ๓ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

 ๑. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

๒. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว

๓. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล

๔. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ

๕. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

๖. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก

๗. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

๘. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

๙. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.พิชัย  นิมิตยงสกุล

ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

คุณอนุชิต  เจริญศุภกุล

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

คุณวรัช  กุศลมโนมัย

คุณชนะ  ภูมี

คณะกรรมการอำนวยการ

01

น.อ.ศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

นายกสมาคม

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขาธิการ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

เหรัญญิก

ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

นายทะเบียน

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สาราณียากร

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

กรรมการกลาง

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

กรรมการกลาง

คุณปกรณ์ สุทธิวารี

กรรมการกลาง

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

กรรมการกลาง

คุณนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม

กรรมการกลาง

คุณสุเมธ เกียรติเมธา

กรรมการกลาง

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

รศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

ประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

รศ.ดร.พิชัย  นิมิตยงสกุล

ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

น.อ.ศ.ดร.ธนากร  พีระพันธุ์

ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

คุณสุรพล  พฤกษานุกูล

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

คุณบุญรอด  คุปติทัฬหิ   

น.อ.ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ์

คุณมนสิช สาริกะภูติ

ประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

รศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

กรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

รศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ

ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

ดร.ชนะชัย ทองโฉม

รศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

คุณณรงค์เดช เรืองบ้านโคน

คุณนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม

คุณศุภกร เมาลีกุล

คุณภควัต พร้อมมูล

คุณคณพศ วชิรกำธร

คุณไพฑูรย์ กุลไทย

คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

คุณธนพล ไคร้งาม

อ.ดร.เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์

กรรมการวิชาการและเลขานุการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

คุณปราณปริยา พุทธเนตร

กรรมการวิชาการสมทบสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

คุณสุรชัย สุทธิธรรมมา

ผศ.ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม

คุณปริจักษ์ เลิศธนธรณ์

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มปูนมอร์ต้าสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

น.อ.ศ.ดร.ธนากร  พีระพันธุ์

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

Mr.Parag  Patil

คุณขจรศักดิ์  มโนทรัพย์ศักดิ์

คุณคมกฤช  สุทธิไวยกิจ

คุณดวงกมล  ปัญญามีเสมอ

คุณนัทธมน  กุลจารุสิโรดม

คุณนิพนธ์  รุจนพิชญ์

คุณบัณฑิต  ธุวดารากุล

คุณมยุรี  ทั่งวัฒโนทัย

คุณรัฐพร  ระนองธานี

ดร.วันเฉลิม  ชโลธร

คุณวิมลศรี  รัตนะคูณชัย

คุณศันสนีย์  ดำรงกิตติกุล

คุณสวัสดิ์  ทั่งวัฒโนทัย

คุณสุทิพย์  ปัญญารัตนชัย

คุณสุวิชา  พารักษา

คุณเฉลิมวุฒิ  สงวนญาติ

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบสาขาโครงสร้างคอนกรีต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

คุณอนุชิต  เจริญศุภกุล

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

คุณคมกฤช  สุทธิไวยกิจ

รศ.ดร.ชยานนท์  หรรษภิญโญ

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ดร.ทรงเกียรติ  มธุพยนต์

ศ.ดร.ทศพล  ปิ่นแก้ว

ดร.ประวีณ  ชมปรีดา

ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์

คุณศิริชัย  วรรณบูรณ์

ศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญญู

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

คุณอรรถสิทธิ์  ศิริสนธิ

ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

รศ.ดร.พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง

ประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

รองประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

ดร.วรศักดิ์  จักราปิยะนันท์  และ  น.อ.ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ์

กรรมการวิชาการและเลขานุการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

ดร.พงษ์ศักดิ์  วิวัฒน์โรจนกุล

กรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

ดร.ฉัตร  สุจินดา

รศ.ดร.ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

รศ.ดร.ธิดารัตน์  จิระวัฒนาสมกุล

ดร.ธีระวุฒิ  มูฮัมหมัด

คุณปรีดี  งามสันติกุล

ดร.ปั้นเจตน์  ธรรมรักษ์

ผศ.ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ

ดร.เมธี  เชี่ยววณิชย์กร

ดร.วงศา  วรารักษ์สัจจะ

อ.ดร.เอกชัย  อยู่ประเสริฐชัย

คุณวิเชียร  แก้วคำปา

ดร.สุกิจ  ยินดีสุข

รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ

คุณสุเมธ  เกียรติเมธา

ดร.อัศวิน  วาณิชย์ก่อกุล

กรรมการวิชาการสมทบสาขาโครงสร้างคอนกรีต

รศ.ดร.กริสน์  ชัยมูล

รศ.ดร.ณัฐพงษ์  อารีมิตร

รศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน

รศ.ดร.ปนัสย์ชัย  เชษฐ์โชติศักดิ์

ผศ.ดร.วัจน์วงค์  กรีพละ

รศ.ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน

อ.ดร.วรเทพ  แซ่ล่อง

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ที่ปรึกษาสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

รศ.ดร.พิชัย  นิมิตยงสกุล

ศ.ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

ดร.ธเนศ  วีระศิริ

ศ.ดร.สุวิมล  สัจจวาณิชย์

ศ.ดร.บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม

ประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ศ.ดร.วันชัย  ยอดสุดใจ

รองประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ดร.ยุทธ  ปณิธานวงศ์

กรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

คุณกีรติ  นิติโชติ

รศ.ดร.ชยานนท์  หรรษภิญโญ

คุณชาตรี  พานิชอุดม

คุณณรเดช  ทักขพาณิชย์

คุณณัฐมนต์  กัมปนานนท์

ดร.ณัฐวัฒน์  จุฑารัตน์

คุณธนวรรธน์  มาประจง

คุณธรรมชาติ  กุลประภา

ผศ.ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์

คุณนนทฉัตร  กุลประภา

ดร.นรินทร์  เผ่าวณิช

รศ.ดร.นันทวัฒน์  ขมหวาน

ดร.พุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา

ผศ.ดร.ฟองจันทร์  จิราสิต

ผศ.ดร.ภัควัฒน์  แสนเจริญ

รศ.ดร.ทวิช  พูลเงิน

ดร.เมธี  เชี่ยววณิชย์กร

ผศ.ดร.รักติพงษ์  สหมิตรมงคล

คุณสดสวย  สุจริตธรรมกุล

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

คุณสมหมาย  คำมีวงษ์

ผศ.ดร.สรัณกร  เหมะวิบูลย์

กรรมการวิชาการและเลขานุการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ผศ.ดร.จักรพันธ์  เทือกต๊ะ

คณะกรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร.ยุทธ  ปณิธานวงศ์

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

คุณสรรกมล  คงสวัสดิ์วรกุล

คุณณรงค์  วงษ์เกษม

คุณวีระพัฒน์  พรประสาทผล

คุณจีรภัทร์  เตชะกุลชัยนันต์

คุณอุมาพร  มหาแก้ว