คณะกรรมการ 2020


ประวัติโดยสังเขป ของ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2545 กลุ่มนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านคอนกรีตและวัสดุกลุ่มหนึ่งจากอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุที่อยู่ในสาขาวิศวกรรมโยธาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล, รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, คุณสมชัย กกกำแพง, รศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล, รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, คุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ, คุณสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย, รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, ผศ.เอนก ศิริพานิชกร, รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม, รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์, รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2545 จากการศึกษา เถ้าลอยนำมาใช้ในงานคอนกรีต ซึ่งต่อมาได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุดังกล่าวอย่างมหาศาล สมควรจัดตั้งสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขึ้น ดังเช่นที่มีอยู่ในนานาประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างมาก

            สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 โดยมี รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล เป็นนายกสมาคมคอนกรีตฯ คนแรก มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคอนกรีตจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ขณะที่นานาประเทศส่วนใหญ่มีการจัดตั้งเป็นสมาคมคอนกรีตแล้วโดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียที่กำลังมีความพยายามที่จะร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์คอนกรีตแห่งเอเชีย “Asian Concrete federation” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและวิชาชีพระดับนานาชาติ

            วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2547 สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งนายกสมาคมคอนกรีตฯ ได้แสดงความระลึกถึงความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกๆ บริษัท ในขณะนั้นได้ช่วยกันสนับสนุนสมาคมคอนกรีตจนสามารถก่อตั้งได้สำเร็จ

            งานสำคัญคือการประชุมคอนกรีตแห่งชาติครั้งที่ 2  ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st  International  Conference  of Asian Concrete Federation ที่จัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ  โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญที่สุดในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีการก่อตั้งองค์กร “Asian Concrete Federation” ขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน www.asiaconcretefederation.org ว่า “The Asian Concrete Federation was officially inaugurated at the 1st ACF International Conference organized by Thailand Concrete Association in Chiang Mai in October 2004”

เหตุการณ์นี้ จึงนับเป็นเกียรติประวัติที่ทุกคนในสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2548 สมาคมคอนกรีตฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการคอนกรีตเช่นเดียวกับสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ชัย ได้ให้ความเห็นว่า ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อการประชุมจากเดิมที่เป็นการประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ “National Concrete Conference, NCC” เนื่องจากการจัดการประชุม ปี พ.ศ.2548 นี้ สมาคมคอนกรีตไทยต้องเป็นเจ้าภาพเพียงผู้เดียว ปีนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อการประชุมใหม่เป็น “การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี หรือ Annual Concrete Conference, ACC” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง ต่อจากนั้นมาสมาคมคอนกรีตฯ ได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการคอนกรีตขึ้นประจำปี ในชื่อย่อว่า ACC

รายชื่อนายกสมาคมฯ

1. รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล นายกสมาคมคอนกรีตฯ ท่านแรก ระหว่างปี 2547 ถึง ปี 2552

2. ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล นายกสมาคมฯ ท่านที่ 2 ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2556.

3. ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมฯ ท่านที่ 3 ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2560

4. น.อ.ศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมฯ ท่านที่ 4 ระหว่างปี 2561 ถึง ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ ๑ สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

ข้อที่ ๒ สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ข้อที่ ๓ วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

 ๑. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

๒. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว

๓. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล

๔. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ

๕. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

๖. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก

๗. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

๘. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

๙. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์

คุณวรัช กุศลมโนมัย

คุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

คุณปริญญา ยมะสมิต

คุณชัยรัตน์ อมาตยกุล

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

ดร.ธเนศ วีระศิริ

ดร.การุญ  จันทรางศุ

คุณมณฑล สุดประเสริฐ

คุณสืบศักดิ์ พรหมบุญ

คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล

คณะกรรมการอำนวยการ

01

น.อ.ศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

นายกสมาคม

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขาธิการ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

เหรัญญิก

ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

นายทะเบียน

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สาราณียากร

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

กรรมการกลาง

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

กรรมการกลาง

คุณรัฐธนินท์ พฤกษ์สุวรรณ

กรรมการกลาง

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

กรรมการกลาง

ดร.ประวีณ ชมปรีดา

ประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

รศ.ดร. พิชัย  นิมิตยงสกุล

ศ.ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

น.อ.ศ.ดร. ธนากร  พีระพันธุ์

ศ.ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

คุณ สุรพล  พฤกษานุกูล

รศ.ดร. สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

คุณ บุญรอด  คุปติทัฬหิ   

น.อ. ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ์  

ประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

รองประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

คุณ จีรภัทร์  เตชะกุลชัยนันต์

กรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

ผศ.ดร. กริสน์  ชัยมูล

รศ.ดร. กิตติภูมิ  รอดสิน

ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา

รศ.ดร. ชยานนท์  หรรษภิญโญ

รศ.ดร. ณัฐพงศ์  ดำรงวิริยะนุภาพ

ผศ.ดร. ณัฐพงศ์  มกระธัช

รศ.ดร. ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

รศ.ดร. ทวีชัย  สำราญวานิช

ดร. นนท์พัฒน  นิมิตยงสกุล

คุณ นรินทร์  สายันต์วิสุทธิคาม

รศ.ดร. บวร  อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร. ปิติศานต์  กร้ำมาตร

ผศ.ดร. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง

ดร. พงษ์ศักดิ์  วิวัฒน์โรจนกุล

รศ.ดร. มาโนช  สรรพกิจทิพากร

ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร. วัจน์วงค์  กรีพละ

รศ.ดร. วิเชียร  ชาลี

รศ.ดร. วิทิต  ปานสุข

รศ.ดร. วีรชาติ  ตั้งจิรภัทร

คุณ ศุภกร  เมาลีกุล

คุณ เศกสรรค์  ชูทับทิม

คุณ สรรกมล  คงสวัสดิ์วรกุล

คุณ สุรชัย  สุทธิธรรมมา

คุณ สุวัฒชัย  ภูวพัฒนชาติ

ดร. อนุวัฒน์  อรรถไชยวุฒิ

คุณ อรัญ  ทวีคูณพูนทรัพย์

คุณ อ้อมใจ  ปิ่ณฑะแพทย์

เลขาธิการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

คุณ ชโนดม  รัตนโชติเมธา

กรรมการวิชาการสมทบสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

คุณ เฉลิมวุฒิ  สงวนญาติ

คณะกรรมการวิชาการกลุ่มปูนมอร์ต้าสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

นอ.ศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์

ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Mr. Parag Patil

คุณ ขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์

คุณ คมกฤช สุทธิไวยกิจ

คุณ เฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

คุณ ดวงกมล ปัญญามีเสมอ

คุณ นัทธมน กุลจารุสิโรดม

คุณ นิพนธ์ รุจนพิชญ์

คุณ บัณฑิต ธุวดารากุล

คุณ มยุรี ทั่งวัฒโนทัย

คุณ รัฐพร ระนองธานี

ดร. วันเฉลิม ชโลธร

คุณ วิมลศรี รัตนะคูณชัย

คุณ ศันสนีย์ ดำรงกิตติกุล

คุณ สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย

คุณ สุทิพย์ ปัญญารัตนชัย

คุณ สุวิชา พารักษา

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบสาขาโครงสร้าง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาโครงสร้าง

ศ. อรุณ  ชัยเสรี

ศ.ดร. เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

ดร. ณรงค์  ทัศนนิพันธ์

คุณ อนุชิต  เจริญศุภกุล

รศ.ดร. สถาพร  โภคา

ดร.  เสถียร  เจริญเหรียญ

Mr. Gan  Cheng Chian

ผศ.ดร. ชูชัย  สุจิวรกุล

ประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

ดร. ประวีณ  ชมปรีดา

รองประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

ดร. วรศักดิ์  จักราปิยะนันท์

กรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

คุณ คมกฤช  สุทธิไวยกิจ

คุณ จำรัส  คงศิริ

คุณ ธนบดี  หฤทัยถาวร

ดร. ธิดารัตน์  จิระวัฒนาสมกุล

ผศ. นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา

คุณ ปรีดี  งามสันติกุล

ดร. ปั้นเจตน์  ธรรมรักษ์

คุณ วิเชียร แก้วคำปา

รศ.ดร. วิทิต  ปานสุข

รศ.ดร. วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์

รศ.ดร.  สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

คุณ สุเมธ  เกียรติเมธา

ดร. สุรชัย  อำนวยพรเลิศ

กรรมการวิชาการสมทบสาขาโครงสร้าง

คุณ กมล  สิงห์โตแก้ว

ดร. นิพนธ์  จงพิทักษ์ศีล

ผศ.ดร. ปนัสย์ชัย  เชษฐ์โชติศักดิ์

ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ

คุณ วรนาท  แช่มสุวรรณ

รศ.ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย์

รศ.ดร.  สุนิติ  สุภาพ

คุณ  ศิริชัย  วรรณบูรณ์

ดร. อัศวิน  วาณิชย์ก่อกุล

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ที่ปรึกษาสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

รศ.ดร. พิชัย  นิมิตยงสกุล

ศ.ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

ดร. ธเนศ  วีระศิริ

ศ.ดร. สุวิมล  สัจจวาณิชย์

ศ.ดร.  บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม

ประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ศ.ดร. วันชัย  ยอดสุดใจ

รองกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

คุณ มนตรี  เชื้อคล้อยวรรณา

กรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

คุณ กีรติ  นิติโชติ

ผศ.ดร. ชยานนท์  หรรษภิญโญ

คุณ ชาตรี  พานิชอุดม

คุณ ณรเดช  ทักขพาณิชย์

คุณ ณัฐมนต์  กัมปนานนท์

ดร. ณัฐวัฒน์  จุฑารัตน์

คุณ ธนวรรธน์  มาประจง

คุณ ธรรมชาติ  กุลประภา

ผศ.ดร. ธัชวีร์  ลีละวัฒน์

คุณ นนทฉัตร  กุลประภา

ดร. นรินทร์  เผ่าวณิช

ผศ.ดร. นันทวัฒน์  ขมหวาน

ผศ.ดร. ปิติวัฒน์  วัฒนชัย

ดร. พุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา

ดร. ฟองจันทร์  จิราสิต

ผศ.ดร. ภัควัฒน์  แสนเจริญ

ดร. เมธี  เชี่ยววณิชย์กร

ดร. ยุทธ  ปณิธานวงศ์

ผศ.ดร. รักติพงษ์  สหมิตรมงคล

คุณ ศุภสิทธิ์  ศิริศักดิ์

คุณ สดสวย  สุจริตธรรมกุล

ดร. สนธยา  ทองอรุณศรี

คุณ สมหมาย  คำมีวงษ์

ผศ.ดร.  สรัณกร  เหมะวิบูลย์

กรรมการวิชาการและเลขานุการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ดร. จักรพันธ์  เทือกต๊ะ

กรรมการวิชาการสมทบสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

รศ.ดร. ทวิช  พูลเงิน

คณะกรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดร. ยุทธ ปณิธานวงศ์

ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

คุณ สรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

คุณ ณรงค์ วงษ์เกษม

คุณ วีระพัฒน์ พรประสาทผล

คุณ จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์

คุณ อุมาพร มหาแก้ว