ACC_new

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปี ครั้งที่ 17

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 17 (Annual Concrete Conference 17) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 (Hybrid Conference Online & Onsite) ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ได้เปิดโอกาสให้นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการจากนักวิชาการ วิศวกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างคอนกรีตในภาคสนาม รวมถึงการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ใช้คอนกรีต ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนกรีตเพื่อพัฒนาการก่อสร้างในประเทศไทย

หัวข้อการประชุม

1)     เทคโนโลยีโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2)     เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ (MAT)

3)     การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4)     คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และคอนกรีตเชิงสถาปัตยกรรม (ENA)

5)     ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

6)     เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตและการก่อสร้าง (RCT)

7)     Cement and Concrete Composites (CCC)

 

กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ : วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564

ตอบรับบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Download Format ACC17

ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านงานคอนกรีตภายในงานดังกล่าว ตาม Format ที่แนบท้ายอีเมล์นี้ สามารถส่งบทความวิจัยได้ที่อีเมล์ thaitca.acc@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณอุมาพร 02-136-2331, 086-374-4237

**หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Sponsor
งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 17 (ACC17)
วันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565

Platinum

 
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 

Gold

 
Cormix_Update
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไอบีไอเอส จำกัด
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด
 

Silver

 
ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
บริษัท เอส.ซี.บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
20 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จำกัด
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เบคเกอร์ท(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่น คอนซัลแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด
บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด
บริษัท ที.เอส.ซี. คอนซัลแทนท์ จำกัด
 

Bronze

 
Mighty Shield  Industries
บริษัท จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เอลเคม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาครอส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สมาร์ท ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอส.อาร์.ไฟเบอร์ จำกัด
Council of Engineer  Copy
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล