รายชื่อคณาจารย์

[nd_options_text nd_options_text_tag=”h6″ nd_options_text_weight=”normal” nd_options_text_family=”nd_options_first_font” nd_options_text=”เว็บลิงค์รายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต” nd_options_text_color=”#727475″ nd_options_text_font_size=”25″ nd_options_text_line_height=”25″][nd_options_spacer nd_options_height=”10″]
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล
e-mail : k.chaimoon@msu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชากำลังวัสดุ
ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม
e-mail : chaicharn.c@msu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรง/คอนกรีตเทคโนโลยี
รศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
e-mail : raungrut.c@msu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาวัสดุก่อสร้าง/การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตขั้นสูง
รศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์
e-mail : sahalaph.h@msu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6396-7
e-mail : thatchavee.lee@mahidol.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
รศ.ดร.วรรณสิริ พันธุ์อุไร
โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6391
e-mail : wonsiri.pun@mahidol.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6283
e-mail : teraphan.orn@mahidol.edu
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อ.ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์
โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6379
e-mail : panon.lat@mahidol.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อ.ดร.พนม ชัยสิทธิ์
โทรศัพท์ : 02-889-2138 ต่อ 6389
e-mail : panom_chai@yahoo.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.ดร.จารึก ถีระวงษ์
โทรศัพท์ : 081-964-0462
e-mail : jaruek1968@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์
โทรศัพท์ : 083-352-5111
e-mail : maeteeb@kku.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
รศ.ดร.วันชัย สะตะ
โทรศัพท์ : 081-592-8191
e-mail : vancsa@kku.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
รศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี
โทรศัพท์ : 074-287-114, 074-287-015
e-mail : mr.woraphot@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ
โทรศัพท์ : 074-287-139, 074-287-015
e-mail : kwichairat@eng.psu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
โทรศัพท์ : 089-896-6780
e-mail : nuttawat.ch@spu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิชาการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตเทคโนโลยี
รศ.ดร.สถาพร โภคา
โทรศัพท์ : 081-924-0094
e-mail : nyakobo@hotmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และคอนกรีตเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
โทรศัพท์ : 083-729-6636
e-mail : griengsak@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิชา Reinforced Concrete Design I
อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์
โทรศัพท์ : 044-224-429
e-mail : unnop2006@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา Reinforced Concrete Design II
ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
โทรศัพท์ : 044-224-327
e-mail : mongkol_1001@hotmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา Concrete Technology
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ
โทรศัพท์ : 044-224-465
e-mail : sinsiri@sut.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

วิชา Concrete Technology / RC Design
รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร
โทรศัพท์ : 086-329-3468
e-mail : pitisan.k@en.rmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา Concrete Technology / RC Design
ผศ.ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต
โทรศัพท์ : 081-812-6512
e-mail : jatuphon_t@rmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา Reinforced Concrete Design
ผศ.สุรี ปิยะพิพัฒน์
โทรศัพท์ : 095-5926230
e-mail : suthee.p@en.rmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล
โทรศัพท์ : 02-5552000 ต่อ 8626-8629
e-mail : piti.s@eng.kmutnb.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.ดร.ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ
โทรศัพท์ : 02-5552000 ต่อ 8626-8629
e-mail : chivaluck.p@eng.kmutnb.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
โทรศัพท์ : 02-5552000 ต่อ 8626-8629
e-mail : pison.u@eng.kmutnb.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชา Structural Analysis and Design, Earthquake engineering
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
โทรศัพท์ : 053-944-156
e-mail : chayanon@eng.cmu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ผศ.ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ
โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 115
e-mail : chinapat@eng.cmu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ผศ.ดร. ธีวรา สุวรรณ
โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 132
e-mail : teewara.s@cmu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 121
e-mail : pitiwat@eng.cmu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา Earthquake Engineering, Finite Element, RC members against Impact Load, Structural Analysis
ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ วงค์เมธา
โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 108
e-mail : piyapong.wongmatar@cmu.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ผศ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
โทรศัพท์ : 0-5394-4157 ต่อ 122
e-mail :
Web Link อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิชา CVE 641 Advanced Concrete Technology
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
โทรศัพท์ : 02-470-9003
e-mail : chai.jat@kmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา CVE 235 Civil Engineering Materials & Concrete Technology, CVE 236 Civil Engineering Materials
อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
โทรศัพท์ : 086-789-0975
e-mail : aikachai.pat@kmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา CVE 342 Reinforced Concrete Design, CVE 444 Prestressed Concrete Design
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
โทรศัพท์ : 02-470-9145
e-mail : tawich.pul@kmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชาCVE 235 Civil Engineering Materials & Concrete Technology, CVE 236 Civil Engineering Materials, CVE 335 Cement and Concrete Materials, CVE 444 Prestressed Concrete Design
ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
โทรศัพท์ : 02-470-9312
e-mail : raktipong@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา CVE 235 Civil Engineering Materials & Concrete Technology, CVE 342 Reinforced Concrete Design
รศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
โทรศัพท์ : 080-2795551
e-mail : weerachart.tan@mail.kmutt.ac.th, weerachart.tan@gmail.com
Web Link อาจารย์ผู้สอน


วิชา CVE 335 Cement and Concrete Materials, CVE 648 Analysis and Design of Structures for Wind anc Seismic Loads
ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย
โทรศัพท์ : 02-470-9321
e-mail : ekkachai.yoo@kmutt.ac.th
Web Link อาจารย์ผู้สอน

[nd_options_cf7 nd_options_label_color=”#174873″ nd_options_cf7=”778″ nd_options_fields_full_width=”1″ nd_options_label_text=”สอบถามข้อมูล”]