สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

Home Teachers

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา (โครงสร้าง)
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
ที่ทำงาน
  • บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง
  • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คอนกรีต
งานวิจัยที่สนใจ
  • สารผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต และ น้ำยาช่วยบด ซีเมนต์
Any review founded
COURSE
PRICE

งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

฿ 8600

VIEW