Mr.TOSSAPHOL KETWATTHA

Technical Service Manager : บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Any review founded
COURSE
PRICE

อบรม นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน

฿ 2500

VIEW

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

฿ 4500

VIEW

งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

฿ 8600

VIEW

Web : #