ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

Home Teachers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด การศึกษา
  • Doctor of Philosophy in Engineering (International Program), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
  • Master of Engineering (Structural Engineering), Asian Institute of Technology
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ทำงาน
  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยที่สนใจ
  • วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมสะพาน, วิศวกรรมแผ่นดินไหว และวิศวกรรมฟื้นฟูสภาพ
Any review founded
COURSE
PRICE

ACI318-19 และการประยกุต์ใช้สาหรับการออกแบบเพื่อการพัฒนา ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

฿ 2000

VIEW

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

฿ 4500

VIEW

Contact Me