panuwat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

 

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง
7W9A5380
 • การศึกษา

  • Doctor of Philosophy in Engineering (International Program), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
  • Master of Engineering (Structural Engineering), Asian Institute of Technology
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ที่ทำงาน

  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • งานวิจัยที่สนใจ

  • วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมสะพาน, วิศวกรรมแผ่นดินไหว และวิศวกรรมฟื้นฟูสภาพ