Online Seminar 1 Day โครงการอบรม “พฤติกรรมและการวิบัติของ โครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากอัคคีภัย

Online Seminar 1 Day
โครงการอบรม
“พฤติกรรมและการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากอัคคีภัย”
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

รูปแบบ Interactive Online Conference  ผ่านทางโปรแกรม ZOOM
(รับจำนวนจำกัด เพียง 100 คน เท่านั้น)

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา
• หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• วิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน ออนไลน์ 1500

หมายเหตุ
อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%