สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
เว็บลิงค์รายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย nantawat   
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:00 น.

สมาคมได้รวบรวมเว็บลิงค์รายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต ไว้ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ คลิกที่นี่
2 อ.พนม ชัยสิทธิ์ คลิกที่นี่
3 ผศ.กวี ไกรระวี คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา คลิกที่นี่
5 ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สถาพร โภคา คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ คลิกที่นี่
5 ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2 ผศ.ดร.วันชัย สะตะ
3 รศ.วีระ หอสกุลไท
4 อ.เมธี บุญพิเชษฐ์วงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช คลิกที่นี่
2 อ.ดร.ธรรมนูญ
รัศมีมาสเมือง คลิกที่นี่
3 อ.ดร.ชนิตร์นันท์ โพธิรักษานนท์ คลิกที่นี่
4 อ.ดร.พัทรพงษ์ อาสนจินดา คลิกที่นี่
5 อ.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
คลิกที่นี่
6 อ.เอนก
ชมวงษ์ คลิกที่นี่
7 อ.เที่ยง
ชีวะเกตุ
คลิกที่นี่
8 อ.ดร.นพคุณ
บุญกระพือ
คลิกที่นี่
9 ผศ.ดร.สยาม ยิ้มศิริ
คลิกที่นี่
10 ผศ.ดร.อานนท์
วงษ์แก้ว
คลิกที่นี่
11 ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
คลิกที่นี่
12 ผศ.ดร.วิเชียร
ชาลี
คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 อาจารย์ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ คลิกที่นี่
3 ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย คลิกที่นี่
4 ดร.อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย คลิกที่นี่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร คลิกที่นี่
4 รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ คลิกที่นี่
3 รศ.ดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์ คลิกที่นี่
4 อ.ดร.ธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง คลิกที่นี่
5 อ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ คลิกที่นี่
6 ผศ.ดร.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี คลิกที่นี่
7 ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คลิกที่นี่
8 รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา คลิกที่นี่
9 รศ.ดร.สุวิมล สัจจาวาณิชย์ คลิกที่นี่
10 อ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ คลิกที่นี่
11 อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส คลิกที่นี่
12 รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
คลิกที่นี่
13 อ.สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ คลิกที่นี่
14 ผศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร คลิกที่นี่
15 ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ คลิกที่นี่
16 อ.รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 รศ.บุรฉัตร ฉัตรวีระ คลิกที่นี่
2 รศ.สายันต์ ศิริมนตรี คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
2 อ.ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 อ.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ คลิกที่นี่
2 อ.กริสน์ ชัยมูล คลิกที่นี่
3
ผศ.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
คลิกที่นี่
4
อ.ชัยชาญ
โชติถนอม
คลิกที่นี่
5
อ.นพปฎล
เสงี่ยมศักดิ์ คลิกที่นี่
6
อ.รัตนา
หอมวิเชียร
คลิกที่นี่
7
อ.นบปนม แก้วหานาม
คลิกที่นี่
8
อ.ณัฐวิทย์
จิตราพิเนตร
คลิกที่นี่
9
อ.วิชุดา โค้วธนพานิช คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 คุณภัคพงศ์ หอมเนียม คลิกที่นี่
2 คุณอำพล เตโชวาณิชย์ คลิกที่นี่
3 ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ คลิกที่นี่
5 ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยรังสิต

1 ดร.พิชญา เผือกขาว คลิกที่นี่
2 ดร.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี คลิกที่นี่
3 ผศ.ประเสริฐ ศิรินรานันตร์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ คลิกที่นี่
2 อ.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ คลิกที่นี่
3 อ.มนเฑียร เสร็จกิจ คลิกที่นี่
4 ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์ คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี
3 รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู คลิกที่นี่
4 อ.สิทธิชัย พิริยคุณธร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1 ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ คลิกที่นี่
2 อ.จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 ผศ.ปรีชา สะแลแม
2 อ.อิลยาส มามะ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1 ผศ.ดร.พลวิท บัวศรี
คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.วิัรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
คลิกที่นี่
3 ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
คลิกที่นี่
4 รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
คลิกที่นี่
5 ผศ.ดร.คมวุธ วิศวไพศาล
คลิกที่นี่
6 ผศ.ดร.ฉัตร สุจินดา
คลิกที่นี่
7 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
คลิกที่นี่
8 อ.ไพจิตร ผาวัน
คลิกที่นี่
9 ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
คลิกที่นี่
10 อ.ชิษณุ อัมพรายณ์ คลิกที่นี่
11 อ.โยธิน มัชฌิมาดิลก
คลิกที่นี่
12 อ.ชลัท พงษ์สุข
คลิกที่นี่
13 อ.ดิทชา พุ่มสุวรรณ
คลิกที่นี่
14 อ.ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน
คลิกที่นี่
15 อ.สุขพันธ์ สันติยานนท์
คลิกที่นี่


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ คลิกที่นี่
3 รศ.ดร.พฤทธา ณ นคร คลิกที่นี่
4 รศ.ดร.อมร พิมานมาศ คลิกที่นี่
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 ดร.เฉลิมชัย วานิชย์ล้ำเลิศ คลิกที่นี่
2 ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ คลิกที่นี่
3 ดร.วรางคนา แสงสร้อย คลิกที่นี่
4 ดร.พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน คลิกที่นี่
3
ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1 อ.ปริญญามัย จิตรดา คลิกที่นี่
2 อ.อดิศักดิ์ ดงเย็น คลิกที่นี่
3 อ.วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
1 ผศ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
1 ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร คลิกที่นี่
2 ผศ.ประกาศ ทองประไพ คลิกที่นี่
3 ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต คลิกที่นี่
4
ผศ.ดร.ถาวร
ธีรเวชญาณ คลิกที่นี่
5
ผศ.สุคม
ลิปิเลิศ
คลิกที่นี่
6
ดร.มาโนช
รุจิภากร
คลิกที่นี่
7
Dr.Meng
Jing
คลิกที่นี่
8
ดร.พุทธพล
ทองอินทร์ดำ
คลิกที่นี่
9
อ.ประชุม
คำพุฒ
คลิกที่นี่
10
ดร.บุญชัย
ผึ้งไผ่งาม
คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1 ดร.สำเนียง อังสุพันธ์กุล คลิกที่นี่
2 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ คลิกที่นี่
3 อ.สุธน รุ่งเรือง คลิกที่นี่
4 อ.สาโรจน์ ดำรงศึล คลิกที่นี่
5
อ.สุทธิชัย
ตันเจริญ
คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 ดร.นันทชัย ชูศิลป์ คลิกที่นี่
2 ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คลิกที่นี่
3 ผศ.จำรูญ สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4 รศ.มนัส อนุศิริ คลิกที่นี่
5 อ.สมมาตร์ สวัสดิ์ คลิกที่นี่
6 อ.พรนรายณ์ บุญราศรี คลิกที่นี่
7 อ.นายอัมพร หมัดแสละ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1 ผศ.สวัสดิ์ ศรีเมืองธน คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ตาก)

1 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี คลิกที่นี่
2 อ.พร้อมพงษ์ ฉลาดธัญญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(พายัพ)

1 ดร.ฟองจันทร์ จิรสิต คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เชียงราย)

1 ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1 ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลย์สุข คลิกที่นี่
2 รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ คลิกที่นี่
3 ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช คลิกที่นี่
4 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ คลิกที่นี่
5 อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน คลิกที่นี่
6 อ.อรรณพ
ประวัติวงศ์ คลิกที่นี่
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:58 น.