สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หนังสือทางวิชาการ
หนังสือทางวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
หนังสือในกลุ่มโครงสร้างคอนกรีต
"Concrete FORMWORK" แบบหล่อคอนกรีต
ผู้แต่ง ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ราคา

หนังสือหมดชั่วคราว

สั่งซื้อหนังสือ
หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
"Concrete Repair"
ผู้แต่ง อ.สืบศักดิ์ พรหมบุญ
ราคา 500 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"วัสดุจีโอโพลิเมอร์" (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ราคา 180 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"คอนกรีต(ตัวจริง) กับ (ว่าที่)นายช่าง โดย (ว่าที่)นายช่างโอม"
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
ราคา 220 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"(ว่าที่)คอนกรีต กับ (ว่าที่)นายช่าง โดย (ว่าที่)นายช่างโอม"
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
ราคา 200 บาท
สั่งซื้อหนังสือ

"ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และ คอนกรีต"
ผู้แต่ง ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ราคา 280 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"เถ้าลอยในงานคอนกรีต"
ผู้แต่ง ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ราคา 175 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"Durability and Mix Design of Concrete"
ผู้แต่ง ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ราคา 300 บาท
สั่งซื้อหนังสือ

หนังสือคู่มือ มาตรฐาน

"คู่มือ การตรวจสอบ และประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก"
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ราคา 140 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"คู่มือ สารผสมเพิ่มสำหรับงานคอนกรีต"
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มคอนกรีตและวัสดุสมาคมคอนกรีตไทย
ราคา

หนังสือหมดชั่วคราว

สั่งซื้อหนังสือ
"คู่มือ การบ่มคอนกรีต"
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มคอนกรีตและวัสดุสมาคมคอนกรีตไทย
ราคา 70 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
หนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
"Proceeding : International Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer"
ผู้แต่ง -
ราคา 750 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"Proceeding : FERRO-8 Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites"
ผู้แต่ง -
ราคา 1,000 บาท
สั่งซื้อหนังสือ
"ACMC 2006 : Asian Concrete Model CodeLevel 1 & 2 Documents"
ผู้แต่ง International Committee on Concrete Model Code for Asia.
ราคา หน่วยงาน/บริษัท 750 บาท

สมาชิก ส.ค.ท. 500 บาท

นักศึกษา 350 บาท

สั่งซื้อหนังสือ