งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการใช้งานมาแล้วเป็นระยะ เวลาหนึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนต่างๆ โดยมีปัจจัย อยู่หลายประการ การไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดอาจทำให้ขาดแนวทางในการดูแล บำรุงรักษา หรือในบางครั้งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวัสดุหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความประหยัด ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างมีความหลากหลาย การพิจารณาเลือกใช้ ผู้รับผิดชอบ จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการต่างๆ

READ MORE