08-11-2019

4 Days

per person /
฿

8600

Home Courses

งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

Teacher

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

Category

สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

โครงการอบรมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 (หลักสูตร 4 วัน) หลักการและเหตุผล โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการใช้งานมาแล้วเป็นระยะ เวลาหนึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนต่างๆ โดยมีปัจจัย อยู่หลายประการ การไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดอาจทำให้ขาดแนวทางในการดูแล บำรุงรักษา หรือในบางครั้งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวัสดุหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความประหยัด ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างมีความหลากหลาย การพิจารณาเลือกใช้ ผู้รับผิดชอบ จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการต่างๆ จากการท่ี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการวิชาการสาขา บำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต ได้เล็งเห็นความสำาคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในขั้นต้นจึงจัดให้มีการอบรมระยะยาวจำนวน 24 ชั่วโมง ในหลักสูตร “งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9” ซึ่งจากการที่ สมาคมคอนกรีตไทย ได้จัดการอบรมทั้ง 8 รุ่นท่ีผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ดังนั้น เพื่อให้วิศวกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกันในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและวิธีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการประเมินและตรวจสอบความเสียหาย ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนการพิจารณาเลือกใช้วิธีการซ่อมแซม ในลักษณะต่างๆ 2. ได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการซ่อมแซมให้มี ความเหมาะสมกับสาเหตุและสภาพความเสียหาย และได้รับทราบถึงเทคนิคและ วิธีการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในลักษณะต่างๆ 3. ได้ทราบถึงตัวอย่างและประสบการณ์ในการซ่อมแซมตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆ จากการดำเนินการในบางโครงการ หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมที่มีีระยะเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตร อนึ่งผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรจะได้รับ การบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (CPD) ในทะเบียนประวัติ

Our Main Teachers

สุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา (โครงสร้าง) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ที่ทำงาน บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คอนกรีต งานวิจัยที่สนใจ สารผสมเพิ่ม สำหรับคอนกรีต และ น้ำยาช่วยบด ซีเมนต์

Technical Service Manager : บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ยูบาว(ประเทศไทย) จำกัด

Wacker Chemicals (South Asia) Pte Ltd.

ผู้จัดการกลุ่มเป้าหมาย – งานระบบซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต : บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด   

Research Engineer : Sho-Bond Corporation จากประเทศญี่ปุ่นโดยความร่วมมือกับ CPAC

Price : 8600 ฿

Max Availability : 50

Difficulty : คณะกรรมการวิชาการสาขา บํารุงรักษา ซ่อมแซมและเสริมกําลังคอนกรีต

Location : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

Typology : Premium

Question