โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

20-11-2019

3 Days

per person /
฿

4500

Home Courses

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ

Teacher

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

Category

คณะกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

โครงการอบรมและดูงาน การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ ( Design and Construction of Precast Concrete Building ) ในวันที่ 20, 21, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันความต้องการของที่อยู่อาศัยมีปริมาณมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องมีเทคโนโลยีในการออกแบบและการก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับปริมาณความต้องการของอาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบการออกแบบและการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปจึงมีบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในขณะนี้ ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป จึงได้จัดการอบรม การออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบโครงสร้างอาคารชิ้นส่วนสำเร็จรูป เทคนิคการออกแบบ และการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ในงานบ้านพักอาศัย และอาคารขนาดใหญ่ และเป็นการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิ่งสำคัญในระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป  เช่น ระบบของโครงสร้าง รอยต่อโครงสร้าง กำลังของวัสดุที่ใช้  อายุการใช้งาน และมาตรฐานการออกแบบและการทำงานก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

Our Main Teachers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด การศึกษา Doctor of Philosophy in Engineering (International Program), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University Master of Engineering (Structural Engineering), Asian Institute of Technology ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยที่สนใจ วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมสะพาน, วิศวกรรมแผ่นดินไหว และวิศวกรรมฟื้นฟูสภาพ

ผู้จัดการกลุ่มเป้าหมาย – งานระบบซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต : บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด   

บริษัท ยูบาว(ประเทศไทย) จำกัด

Technical Service Manager : บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Research Engineer : Sho-Bond Corporation จากประเทศญี่ปุ่นโดยความร่วมมือกับ CPAC

นักวิจัย : บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด                             

Price : 4500 ฿

Max Availability : 100

Difficulty : คณะกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

Location : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

Typology : Premium

Question