Courses
Home

Courses

ACI318-19 และการประยกุต์ใช้สาหรับการออกแบบเพื่อการพัฒนา ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรม ACI318-19 และการประยกุต์ใช้สาหรับการออกแบบเพื่อการพัฒนา ของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ACI318-19 and its application for developing design : Thailand in 21st Century วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 สถานที่ : ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักการและเหตุผล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ที่ ACI ได้มีการเปิดตัว ACI318-19 หรือ ACI318 ฉบับปี 2019 ขึ้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ที่มีทันสมัยต่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างอย่างมาก โดยทั้งหมดเริ่ม สร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ACI318 ฉบับก่อนหน้า รวมถึง มาตรฐานการออกแบบอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่เดิมในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้การออกแบบอาคารคอนกรีตในประเทศไทยเกิดการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว สมาคมคอนกรีต แห่งประเทศไทยจึงขอเสนอหลักสูตรสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้นโดยในโครงการสัมมนานี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ในการออกแบบและดำเนินงานวิจัยด้าน คอนกรีตโครงสร้างมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย […]

READ MORE

อบรม นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน

อบรม “นวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน” วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบัน การก่อสร้างในประเทศไทยได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นตามการแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล อีกทั้งยังมีอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่อยู่ในสภาพที่ต้องการการซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน    ความทันสมัยของเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา วัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างสอดคล้อง ทั้งในงานหลังคา งานพื้น งานผนัง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นวัสดุกันการซึมผ่านของน้ำสำหรับงานหลังคา วัสดุกันซึมของน้ำสำหรับงานทั่วไป สารเติมแต่งเพื่อการขยายตัว ลดการแตกร้าวที่เกิดจากการการหดตัวของมอร์ตาร์และคอนกรีตมอร์ตาร์เทปรับระดับด้วยตัวเอง งานผนังตกแต่งทางเลือก เพื่อการพัฒนาให้สิ่งปลูกสร้างทั้งใหม่และเก่าสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น กลุ่มมอร์ตาร์ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนวัตกรรมวัสดุและเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมเพื่อความคงทนอย่างยั่งยืน ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้นำประสบการณ์ในการดูแลรักษางานโครงสร้างคอนกรีตของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ค่าลงทะเบียน 1.สมาชิก TCA 2,000 บาท / […]

READ MORE

งานบํารุงรักษาและซ่อมแซม อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก รุ่นที่ 9 หลักสูตร 4 วัน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการใช้งานมาแล้วเป็นระยะ เวลาหนึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนต่างๆ โดยมีปัจจัย อยู่หลายประการ การไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดอาจทำให้ขาดแนวทางในการดูแล บำรุงรักษา หรือในบางครั้งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวัสดุหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความประหยัด ทั้งนี้ในปัจจุบันเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงโครงสร้างมีความหลากหลาย การพิจารณาเลือกใช้ ผู้รับผิดชอบ จะต้อง มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการต่างๆ

READ MORE