การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 4 : Relation of ACI318-19 to DPT.1301/1302-61)

ที่มาของปัญหา
การเกิดขึ้นของ ACI318-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางการออกแบบหลายประการ ในขณะเดียวกัน ได้มีการพัฒนา ACI318TH-19 หรือมาตรฐาน ACI318-19 ฉบับภาษาไทย ซึ่งสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็น ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จาก ACI ขึ้น

อย่างไรก็ดีมาตรฐานใหม่ที่เกิดขึ้น ยังขาดความเชื่อมโยงกับข้อมูลและแนวปฏิบัติสำหรับการออกแบบอาคารคอนกรีต ในประเทศไทย ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ขอเสนอหลักสูตรการอบรมระยะสั้น แบบชุดโครงการย่อย (Modules) โดยในชุดนี้จะเน้นปัญหาการออกแบบไปที่ องค์อาคารเชิงเส้น (Linear Members) ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ ACI318TH-19 สามารถนำแนวคิดที่สร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้ เพื่อการออกแบบในประเทศได้อย่างมั่นใจ

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา
• หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• วิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน Module 4

หมายเหตุ
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เอกสารอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และวุฒิบัตร สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. นักศึกษาโปรดแนบสําเนาบัตรนักศึกษามาพร้อมใบลงทะเบียน
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดนําหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงิน ดังต่อไปนี้
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม / สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50 % ของค่าลงทะเบียน
4.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม / สัมมนา ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน
5. กรณี สคท. ยกเลิกการจัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม สคท. จะคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวน