โครงการอบรมและดูงานคอนกรีตพิเศษ : แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบ และการใช้งาน (Special Concretes: Concept, Mix Proportion, Testing and its application)

ที่มาของปัญหา
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน รวมถึงการลดอัตราความเสื่อมสภาพของคอนกรีต การผลิตคอนกรีตที่มีความพิเศษ ซึ่งตอบโจทย์ ในแต่ละด้านตามกรณีข้างต้น จึงมีความจำเป็น หลักสูตร “คอนกรีตพิเศษ : แนวคิด ส่วนผสม การทดสอบ และการใช้งาน” นำเสนอวิทยาการในการผลิต คอนกรีตพิเศษหลากหลายรูปแบบ ผ่านการนำเสนอของวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในงานด้านคอนกรีตของประเทศไทย และเพื่อขยายความเข้าใจ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของการอบรมยังมีการสาธิตการผลิตคอนกรีตพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตพิเศษในท้องตลาดอีกด้วย จึงนับว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรมที่มีความครบถ้วนทั้งในส่วนวิชาการและการนำไปใช้งาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 (1st Day)

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 (2nd Day)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา
• หน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
• วิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

• ราคานี้รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
• ปิดรับลงทะเบียนพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563