เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

• ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

• ข้อที่ 2 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

• ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
 2. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว
 3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล
 4. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 5. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
 6. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก
 7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
 8. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ
 9. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 – 2562

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ที่ปรึกษา​

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ที่ปรึกษา​

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ที่ปรึกษา

• รศ.เอนกศิริพานิชกร ที่ปรึกษา

• คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ที่ปรึกษา

• คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ที่ปรึกษา

• คุณวรัช กุศลมโนมัย ที่ปรึกษา

• คุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล ที่ปรึกษา

• คุณปริญญา ยมะสมิต ที่ปรึกษา

• คุณชัยรัตน์ อมาตยกุล ที่ปรึกษา

• ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ที่ปรึกษา

• ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษา

• ดร.การุญ  จันทรางศุ ที่ปรึกษา

• คุณมณฑล สุดประเสริฐ ที่ปรึกษา

• คุณสืบศักดิ์ พรหมบุญ ที่ปรึกษา

• คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

นายกสมาคม
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

อุปนายก ฝ่ายวิชาการ
คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

อุปนายก ฝ่ายวิชาชีพ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	มกระธัช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขาธิการ
คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

เหรัญญิก
ดร.นนท์พัฒน	นิมิตยงสกุล

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษาฯ และสาราณียากร
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

นายทะเบียน
คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

กรรมการกลาง
คุณจักรกฤษณ์	ตันเถา

คุณจักรกฤษณ์ ตันเถา

กรรมการกลาง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล

กรรมการกลาง
คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

กรรมการกลาง
ผศ.ดร.ประวีณ	ชมปรีดา

ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างฯ
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาโครงสร้างคอนกรีต

• ศ.อรุณ ชัยเสรี ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ที่ปรึกษา 

• คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ที่ปรึกษา 

• คุณอนุชิต เจริญศุภกุล ที่ปรึกษา 

• รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษา 

• รศ.ดร.สถาพร โภคา ที่ปรึกษา 

• ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ที่ปรึกษา 

• ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล ที่ปรึกษา 

• Mr.Gan Cheng Chian ที่ปรึกษา

• ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา ประธานกรรมการวิชาการ 

• ดร.วรศักดิ์ จักราปิยะนันท์ รองประธานฯ 

• รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กรรมการวิชาการ 

• รศ.ดร.วิทิต ปานสุข กรรมการวิชาการ 

• คุณสุเมธ เกียรติเมธา กรรมการวิชาการ 

• ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา กรรมการวิชาการ 

• คุณคมกฤช สุทธิไวยกิจ กรรมการวิชาการ 

• คุณปรีดี งามสันติกุล กรรมการวิชาการ 

• ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณจำรัส คงศิริ กรรมการวิชาการ 

• คุณธนบดี หฤทัยถาวร กรรมการวิชาการ 

• ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล กรรมการวิชาการ 

• คุณวิเชียร แก้วคำปา กรรมการวิชาการ กรรมการฯและเลขานุการ

• รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ กรรมการวิชาการสมทบ 

• คุณกมล สิงห์โตแก้ว กรรมการวิชาการสมทบ 

• ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล กรรมการวิชาการสมทบ 

• ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ กรรมการวิชาการสมทบ 

• คุณศิริชัย วรรณบูรณ์ กรรมการวิชาการสมทบ 

 

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ที่ปรึกษา 

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า

• น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์ ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า 

• ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ปรึกษา 

• คุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ ที่ปรึกษา 

• คุณสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย ที่ปรึกษา 

• คุณสุรพล พฤกษานุกุล ที่ปรึกษา 

• รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ที่ปรึกษา 

• คุณวิมลศรี รัตนะคูณชัย ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า 

• ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานกรรมการวิชาการ 

• รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยกิจ รองประธานกรรมการวิชาการ 

• คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ รองประธานกรรมการวิชาการ 

• คุณณัฐวุฒิ วัชรานุเคราะห์ กรรมการวิชาการและเลขานุการ 

• รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน กรรมการวิชาการ 

• ดร.กฤติยา แก้วมณี กรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล กรรมการวิชาการ 

• ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา กรรมการวิชาการ 

• รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล กรรมการวิชาการ 

• คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ กรรมการวิชาการ 

• รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ กรรมการวิชาการ 

• ดร.ชวิศ ทองโยธี กรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยาณุภาพ กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช กรรมการวิชาการ 

• รศ.ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร กรรมการวิชาการ 

• ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร กรรมการวิชาการ

• ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง กรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ กรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.วรางคณา แสงสร้อย กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร กรรมการวิชาการ 

• คุณเศกสรรค์ ชูทับทิม กรรมการวิชาการ 

• รศ.ดร.วิทิต ปานสุข กรรมการวิชาการ 

• ดร.สนธยา ทองอรุณศรี กรรมการวิชาการ 

• คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล กรรมการวิชาการ 

• คุณสุรชัย สุทธิธรรมมา กรรมการวิชาการ

• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ กรรมการวิชาการ 

• ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา กรรมการวิชาการ 

• ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ กรรมการวิชาการ 

• ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล กรรมการวิชาการ 

• ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ กรรมการวิชาการ 

• คุณอ้อมใจ ปิ่ณฑะแพทย์ กรรมการวิชาการและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า 

• คุณวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ กรรมการวิชาการและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า 

• คุณจีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์ กรรมการวิชาการ 

• ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณศุภกร เมาลีกุล กรรมการวิชาการ 

• ดร.กันต์ไชย ธนาพรรวีกิตติ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม กรรมการวิชาการ 

• คุณอรัญ ทวีคูณพูนทรัพย์ กรรมการวิชาการ 

• น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา กรรมการวิชาการสมทบ 

• ดร.ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์ กรรมการวิชาการสมทบ 

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ที่ปรึกษา

• ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษา

• รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ที่ปรึกษา 

• รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ประธานกรรมการวิชาการ 

• คุณมนตรี เชื้อคล้อยวรรณา รองประธานฯ 

• รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ กรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.นนทวัฒน์ ขมหวาน กรรมการวิชาการ 

• ดร.พุทธพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา กรรมการวิชาการ 

• ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต กรรมการวิชาการ 

• ดร.เมธี เชี่ยววณิชย์กร กรรมการวิชาการ 

• คุณณรเดช ทักขพาณิชย์ กรรมการวิชาการ 

• คุณธนวรรธน์ มาประจง กรรมการวิชาการ 

• คุณธรรมชาติ กุลประภา กรรมการวิชาการ 

• คุณสดสวย สุจริตธรรมกุล กรรมการวิชาการ 

• คุณกีรติ นิติโชติ กรรมการวิชาการ 

• คุณชาตรี พานิชอุดม กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ กรรมการวิชาการ

• ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ กรรมการวิชาการ 

• ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช กรรมการวิชาการ 

• ดร.สนธยา ทองอรุณศรี กรรมการวิชาการ 

• คุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์ กรรมการวิชาการ 

• คุณนนทฉัตร กุลประภา กรรมการวิชาการ 

• คุณศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณสมหมาย คำมีวงษ์ กรรมการวิชาการ 

• คุณยุทธ ปณิธานวงศ์ กรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ กรรมการวิชาการ 

• ผศ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ กรรมการวิชาการและเลขานุการ 

• รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน กรรมการวิชาการสมทบ สำนักเลขาธิการสมาคมฯ

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ดร.การุญ จันทรางศุ ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการสมาคมฯ

• รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช เลขาธิการสมาคมฯ 

• ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ดร.อำนาจ คำพานิช กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• คุณประกิต แก้วเคารพ กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• ว่าที่ร้อยตรีเมธา ไชยโย กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• คุณยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• คุณสมภพ พันพึ่ง กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ 

• นางสาววิภาวี จันทพันธ์ เลขานุการ