สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2008