ปฏิบัติการกู้หอเอนปิซา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:17 น.

ปฏิบัติการกู้หอเอนปิซา

 

บทความนี้ผูเขียนไดถอดความมาจาก Propping up Pisa ของ John Burland ในหนังสือ Learning from Construction Failuresถอดความโดย


สืบศักดิ์ พรหมบุญ
ชูเลิศ จิตเจือจุน
ปรนิก จิตตอารีกุล

 

บทนํา

 

 

เมื่อปค.ศ. 1989 หอคอยในเมือง Pavia อยูๆก็เกิดพังถลมลงมาโดยไมมีสิ่งบอกเหตุมากอนทําใหมีผูเสียชีวิต 4 คน กระทรวง โยธาธิการของอิตาลีจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอเอนเมืองปซา คณะกรรมาธิการ แนะนําวาใหปดหอเอน และหามไมใหประชาชนเขาชม โดยไดมีการประกาศใชมาตรการนี้ในปค.ศ. 1990 เหตุการณนี้ทําใหผูวาการ และประชาชนเมืองปซา ไมพอใจและเกิดการประทวงขึ้นมาในทันทีเนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองปซา ขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปนหลัก การปดหอเอนยอมทําใหเกิดความเสียหายของรายไดอยางหนัก ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 นายกรัฐมนตรีของอิตาลีไดแตงตั้ง คณะกรรมาธิการชุดใหมซึ่งมีศาสตราจารย Michele Jamiolkowski เปนประธาน โดยใหมีหนาที่ศึกษาหามาตรการและดําเนินการเพื่อ ปรับปรุงเสถียรภาพใหแกหอเอน คณะกรรมาธิการชุดนี้เปนคณะที่15 ในศตวรรษนี้มีสมาชิกประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจากหลาย สาขาวิชา เชน วิศวกรโครงสราง, วิศวกรเทคนิคธรณี,สถาปนิก, นักประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, นักโบราณคดีและผูเชี่ยวชาญดาน การบูรณะบํารุงรักษา

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 11:56 น.