เทคนิคและวิธีการผลิตคอนกรีตกำลังสุงในประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:42 น.

เทคนิคและวิธีการผลิตคอนกรีตกำลังสุงในประเทศไทย
(Making of High Strength Concrete in Thailand)

 

พิชัย นิมิตยงสกุล1

กิตติพุฒิ เปล่งขำ2

สุรัก ปิยะรักสกุล3

1รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้างและการก่อสร้าง

2นักศึกษาปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

3นักวิจัย สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง,สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 

บทคัดย่อ: บทความนี้นำเสนอเทคนิคและวิธีการผลิตคอนกรีตกำลังสูงในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการทำคอนกรีตที่มีกำลังสูงในระดับ 1,000-1,500 กก/ซม2 (Very High Strength Concrete) เนื้อหาในบทความได้กล่าวถึงภาคทฤษฏี คือ พฤติกรรมการวิบัติของคอนกรีตภายใต้แรงอัด และ ภาคปฏิบัติตั้งแต่การคัดเลือกจัดเตรียมวัสดุ การผสม จนไปถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข หัวใจสำคัญในการทำคอนกรีตกำลังสูงครั้งนี้ อยู่ที่การพยายามทำให้แต่ละองค์ประกอบของคอนกรีตแข็งมีกำลังแข็งแรงมากที่สุด และ การควบคุมขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่มีกำลังสูงในระดับ 1,000-1,500 กก/ซม2 สามารถทำได้จริงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวิจัยต่อไปจนให้สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้จริงและเป็นการพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:53 น.