ปัญหา, อุปสรรค, และวิธีการแก้ไขเพื่อนำเถ้าถ่านหิน ไปใช้ในงานคอนกรีต (ตอนที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:32 น.

ปัญหา, อุปสรรค, และวิธีการแก้ไขเพื่อนำเถ้าถ่านหิน
ไปใช้ในงานคอนกรีต  (ตอนที่ 2)

ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล1
เอนก  ศิริพานิชกร2
สุรพล  พฤกษานุกุล3
1นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทอรัสพอซโซลานซ์ จำกัด

 

 

ปัจจุบันได้มีการนำเถ้าถ่านหินหรือเถ้าลอยมาใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้นทั้งในด้านกำลังอัดความคงทน และความสามารถเทได้ของคอนกรีต นอกจากนี้การใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมของคอนกรีตยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตลงได้ อย่างไรก็ตามการนำเถ้าถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีต ยังมีข้อด้อยอยู่เช่นกัน ซึ่งหากผู้ที่นำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินอย่างดีแล้วจะสามารถนำเถ้าถ่านหินไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและได้คุณภาพดีตามที่ต้องการ  ในทางตรงกันข้ามหากผู้ใช้เถ้าถ่านหินมีความรู้ไม่เพียงพอ การใช้เถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีตอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีตได้เช่นเดียวกัน   สำหรับบทความนี้เป็นการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต รวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต ซึ่งเป็นตอนที่ 2  ต่อจากตอนแรกที่นำลงใน วารสารคอนกรีต ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) เมื่อ ธันวาคม 2014

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:42 น.