ปัญหา, อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการนำเถ้าถ่านหิน ไปใช้ในงานคอนกรีต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:26 น.

ปัญหา,อุปสรรค และวิธีการแก้ไขของการนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต

 

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เอนก  ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สุรพล  พฤกษานุกุล

บริษัท ทอรัสพอซโซลานซ์ จำกัด


** ที่มา:  เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การนำเถ้าถ่านหินในประเทศไทยมาใช้ในงานคอนกรีต”  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หน้า 93-103   สนับสนุนโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

1. บทนำ

เถ้าถ่านหินหรือเถ้าลอยมีการนำไปใช้ในการก่อสร้างคอนกรีตอย่างแพร่หลายและมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา  แม้ว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกหนังสือเรื่อง การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต [1] แต่หนังสือดังกล่าวจะเน้นการให้ความรู้เบื้องต้นของการใช้เถ้าถ่านหินเป็นหลัก  ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจง

 

ปัญหาของการใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตที่พบบ่อยมักเกิดขึ้นซ้ำๆกัน  ซึ่งปัญหาเหล่านั้นในหลายๆครั้งสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้โดยง่าย  หากผู้ใช้งานเข้าใจเรื่องของเถ้าถ่านหินดีพอ  แต่ปัญหาบางประการก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้   ดังนั้นการทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะนำเถ้าถ่านหินไปใช้ในงานคอนกรีต  เพราะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาและทำให้ได้คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินมีคุณภาพดีตามที่ต้องการ

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:47 น.