Building Code คืออะไร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 10:19 น.

ผู้เผยแพร่

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ กรมโยธาธิการและผังเมือง

สุเมธ เกียรติเมธา คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาโครงสร้างคอนกรีต

 

 

Building Code คืออะไร?

 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างในประเทศไทยต่างประสบปัญหาในการนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาใช้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สมบูรณ์ของมาตรฐาน ความขัดแย้งไม่สอดคล้องกันของมาตรฐาน ตลอดจนความไม่ทันสมัยของข้อมูลต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานเหล่านั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสับสนให้กับผู้ปฏิบัติแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการออกแบบและการก่อสร้างอีกด้วย นักวิชาการจึงเสนอให้มีการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างอาคารควบคู่ไปกับการจัดทา Building Code ที่จะนามาใช้ในประเทศไทย โดยคาดหวังว่า การจัดทา Building Code จะเป็นส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐอย่างกรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เห็นด้วยในการผลักดันให้มีการใช้ Building Code ในประเทศไทยขึ้น แต่หลายๆคน ยังคงมีปัญหาสงสัยว่า ความจริง Building Code นั้น มีความหมายอย่างไรกันแน่ และ Building Code กับมาตรฐานอาคาร (Building Standard) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 11:07 น.