การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกและวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:47 น.

 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกและวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

UTILIZATION OF VETIVER GRASS AND BIO MATERIALS IN DEVELOPMENT OF ECO-LOW COST CONSTRUCTION MATERIALS

 

รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา1 , ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล2, และ พิชัย นิมิตยงสกุล3
1อาจารย์,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ,คณะวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2อาจารย์,บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการนวัตกรรม ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3ที่ปรึกษา,สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

1. บทนำ

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีความพยายามทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมสูงอย่างปูนซิเมนต์และคอนกรีตด้วยวัสดุทดแทนอื่นๆ รวมไปถึงการกลับมาใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเสื่อมสภาพ ดังนั้นทั่วโลกจึงให้ความสำคัญในเรื่องการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก มีการนำหลักการต่างๆมาใช้ ตัวอย่างเช่น การประเมิน Life Cycle Assesment (LCA) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ เพื่อนำผลไปใช้ในการกำหนดนโยบายการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับกระบวนการผลิต หรือเพิ่มทางเลือกในการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการออกข้อกำหนดและมาตรฐานของการออกแบบโดยการคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ที่พัฒนาโดย U.S. Green Building Council (1,2) สำหรับงานวิจัยเพื่อหาวัสดุทดแทนซิเมนต์หรือคอนกรีตก็ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก เช่นได้มีการพัฒนาคอนกรีตสีเขียว (Green Concrete) และคอนกรีตที่ไม่ใช้ปูนซีเมนต์หรือจีโอพอลีเมอร์ (Geopolymer) คอนกรีึตเป็นต้น (3)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 14:05 น.