การเกิดสนิมของเหล็กโครงสร้างชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทะเลของประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:35 น.

การเกิดสนิมของเหล็กโครงสร้างชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทะเลของประเทศไทย

ภัควัฒน์ แสนเจริญ1*, ประสงค์ เพิ่มสุวรรณ1, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล1 และ เอกรัตน์ ไวยนิตย์2

1สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

* อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

บทคัดย่อ

การเกิดสนิมเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งที่พบ และก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของโครงสร้างเหล็กในหลายประเทศทั่วโลก ณ ปัจจุบันมีมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กซึ่งได้กำหนดอัตราการกัดกร่อนของเหล็กขึ้นในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเกิดสนิมของเหล็กขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และมลภาวะต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ณ ปัจจุบันวิศวกรในประเทศไทยยังขาดข้อมูลด้านอัตราการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็กในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษาอัตราการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมจริงของเหล็กโครงสร้างชนิดต่างๆได้แก่เหล็กรีดร้อนชั้นคุณภาพ SS400, SM490YA และ เหล็กทนการกัดกร่อนชั้นคุณภาพ SMA490 ตามมาตรฐาน JIS G3101 JIS G3106 และ JIS G3114 ตามลำดับ โดยทำการทดสอบในสภาพบรรยากาศ และสภาพน้ำขึ้น-น้ำลง ของสภาพแวดล้อมทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากผลการทดสอบพบว่าอัตราการเกิดสนิมของเหล็กรีดร้อนมีค่าสูงกว่าเหล็กทนการกัดกร่อน และมีอัตราการกัดกร่อนอยู่ในค่าที่แนะนำตามมาตรฐานต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอัตราการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพน้ำขึ้น-น้ำลง มีค่าสูงกว่าค่าที่แนะนำตามมาตรฐานต่างประเทศอยู่หลายเท่าตัว ดังนั้นวิศวกรควรคำนึงถึงผลของสภาพแวดล้อมต่อการออกแบบความคงทน และอายุการใช้งานของโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 14:33 น.