การวิเคราะห์ขนาดรอยแตกร้าวของโครงสร้างโบราณสถานในประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:56 น.

อ.ดร. ปิติวัฒน์   วัฒนชัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การวิเคราะห์ขนาดรอยแตกร้าวของโครงสร้างโบราณสถานในประเทศไทย

The analysis and a crack in the ancient structures in Thailand

 

1. บทนำ

ในกระบวนการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สิ่งสำคัญประการแรกที่ควรพึงพิจารณา คือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประเมินสภาพคอนกรีตที่ถูกต้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อการซ่อมแซมที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเสียหายทีเกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้การตีความวิเคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวจึงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่สำคัญ เนื่องจากลักษณะความเสียหายที่พบเห็น อาจไม่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้การซ่อมแซมโครงสร้างเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น และส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติในเวลาต่อมา [1]

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 15:00 น.