การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 10:54 น.

 

การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายจากแผ่นดินไหว

อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

บทนำ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่เกิดภัยธรรมชาติ เนื่องจากแผ่นดินไหว

ขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นได้ทุกจุดในประเทศ เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่บนขอบของแผ่นเปลือก

โลกหลายแผ่น อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้วย

เหตุนี้การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตัวอย่าง

เช่น การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่มีชื่อว่า Higashi-Nihon ทำให้เกิดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 6-10 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยประมาณ

3-5 เท่าตัว ด้วยเหตุนี้ในฐานะวิศวกรโยธา เราจะมีวิธีการใดที่จะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าว

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 16:58 น.