ประสิทธิภาพของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พิมพ์
เขียนโดย nantawat   
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010 เวลา 03:26 น.

 

 

ประสิทธิภาพของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิม

ของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก


ดร. ภัควัฒน์ แสนเจริญ และ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1. ที่มาของปัญหา

ปัจจุบันมีการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม (Corrosion Inhibitor) อย่าง แพร่หลายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งการใช้งานกับโครงสร้างใหม่ และโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเนื่องจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมขึ้นแล้ว โดยจุดประสงค์หลักของการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิม ได้แก่ การชะลอการเกิดสนิมของเหล็กเสริม หรือลดอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในกรณีที่เหล็กเสริมเกิดสนิมแล้ว การใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้งานโดยการผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมในคอนกรีต การใช้งานโดยทาสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ผิวเหล็กเสริม และการใช้งานโดยการทาสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ผิวคอนกรีต ประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น องค์ประกอบทางเคมีของสารยับยั้งการเกิดสนิมของแต่ละผู้ผลิต ปริมาณการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิม ระดับความรุนแรงของการเกิดสนิม สภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการใช้งานสารยับยั้งการเกิดสนิมในบางกรณีไม่สามารถชะลอการเกิดสนิม หรือลดอัตรการเกิดสนิมได้ตามวัตถุประสงค์ ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารยับยั้งการเกิดสนิมประเภท สารผสมเพิ่มในคอนกรีต และชนิดทาเคลือบที่ผิวคอนกรีต ในการลดอัตราการเกิดสนิมของตัวอย่างที่มีปริมาณคลอไรด์ปนเปื้อน ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมคอนกรีต (คลอไรด์ภายใน) และตัวอย่างที่มีการแทรกซึมของคลอไรด์จากภายนอกของคอนกรีตที่มีสัดส่วนผสม และวัสดุประสานแตกต่างกัน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มกราคม 2014 เวลา 11:47 น.