เกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 09:57 น.

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

ข้อที่ 2 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

  1. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
  2. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว
  3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล
  4. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
  5. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
  6. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก
  7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
  8. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ
  9. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 14:59 น.