วารสารคอนกรีต
ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับกำลัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:15 น.

ลดขยะ สร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผสมซีเมนต์ที่ไม่รับกำลัง

โดย อ.ธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ในต่างประเทศการนำสิ่งที่เรียกว่าขยะหรือของเหลือทิ้งกลับมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งความสำคัญไปยังเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเริ่ม มีแนวทางการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ล้าหลังกว่าต่างประเทศอยู่นานหลายปีก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามแนวทางนั้นแต่อย่างใด ในทางกลับกันได้มีผู้พยายามศึกษาค้นคว้ามากมาย และหนึ่งในหลายๆความพยายามดังกล่าวที่ชัดเจน คือ การนำของเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณมหาศาล

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 14:15 น.
 
คอนกรีตพรุน: คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 12:05 น.

คอนกรีตพรุน : คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(Pervious concrete: Eco-efficient concrete)

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สะตะ

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน

ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คอนกรีตพรุน (pervious concrete, porous concrete หรือno-fines concrete) คือคอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคอนกรีตทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรงที่ต่อเนื่องในปริมาณมากซึ่งยอมให้อากาศหรือน้ำไหลผ่านได้ จากที่มีโพรงในเนื้อคอนกรีตมากทำให้คอนกรีตพรุนมีน้ำหนักที่เบาและกำลังต่ำกว่าคอนกรีตทั่วๆไป ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา และญี่ปุ่น มีการนำคอนกรีตพรุนมาใช้งานก่อสร้างมากกว่า 40 ปี


ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:14 น.
 
การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 11:14 น.

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์  รัตนศักดิ์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วัสดุจีโอโพลิเมอร์ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพื่อทดแทนการใช้งานวัสดุประสานจากปูนซีเมนต์  และหันมาสนใจปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 1 ตัน เช่นกัน

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 13:18 น.
 
ปฏิบัติการกู้หอเอนปิซา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:17 น.

ปฏิบัติการกู้หอเอนปิซา

 

บทความนี้ผูเขียนไดถอดความมาจาก Propping up Pisa ของ John Burland ในหนังสือ Learning from Construction Failuresถอดความโดย


สืบศักดิ์ พรหมบุญ
ชูเลิศ จิตเจือจุน
ปรนิก จิตตอารีกุล

 

บทนํา

 

 

เมื่อปค.ศ. 1989 หอคอยในเมือง Pavia อยูๆก็เกิดพังถลมลงมาโดยไมมีสิ่งบอกเหตุมากอนทําใหมีผูเสียชีวิต 4 คน กระทรวง โยธาธิการของอิตาลีจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอเอนเมืองปซา คณะกรรมาธิการ แนะนําวาใหปดหอเอน และหามไมใหประชาชนเขาชม โดยไดมีการประกาศใชมาตรการนี้ในปค.ศ. 1990 เหตุการณนี้ทําใหผูวาการ และประชาชนเมืองปซา ไมพอใจและเกิดการประทวงขึ้นมาในทันทีเนื่องจากเศรษฐกิจของเมืองปซา ขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปนหลัก การปดหอเอนยอมทําใหเกิดความเสียหายของรายไดอยางหนัก ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990 นายกรัฐมนตรีของอิตาลีไดแตงตั้ง คณะกรรมาธิการชุดใหมซึ่งมีศาสตราจารย Michele Jamiolkowski เปนประธาน โดยใหมีหนาที่ศึกษาหามาตรการและดําเนินการเพื่อ ปรับปรุงเสถียรภาพใหแกหอเอน คณะกรรมาธิการชุดนี้เปนคณะที่15 ในศตวรรษนี้มีสมาชิกประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญจากหลาย สาขาวิชา เชน วิศวกรโครงสราง, วิศวกรเทคนิคธรณี,สถาปนิก, นักประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, นักโบราณคดีและผูเชี่ยวชาญดาน การบูรณะบํารุงรักษา

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 11:56 น.
 
การสึกกร่อนของคอนกรีตและการทดสอบ ASTM C1138 (Under water method) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:08 น.

การสึกกร่อนของคอนกรีตและการทดสอบ ASTM C1138

(Under water method)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

บทนำ


คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น แต่เมื่อพิจารณาถึงอายุการใช้งานของคอนกรีตแล้ววิศวกรยังคงต้องให้ความสำคัญกับความคงทนของคอนกรีตอยู่เสมอ ซึ่งสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อระบบโครงสร้างในระยะยาวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้งานโครงสร้างหรืออาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างดี ถ้าคอนกรีตมีความทนทานสูงก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีและยืดระยะเวลาของการเสื่อมสภาพออกไปให้นานมากขึ้น การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน การกัดกร่อนของซัลเฟต กรดซัลฟูริก การหดตัว ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพของคอนกรีตลดลง การสึกกร่อนของคอนกรีตก็นับว่าเป็นตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความทนทานของคอนกรีต โดยการสึกกร่อนเกิดจากวัสดุประสานบริเวณผิวนอกของคอนกรีตเริ่มหลุดลอกจากการขัดสี ทำให้เกิดความเสียหายหรือร่องรอยต่างๆในบริเวณขนาดเล็กและขยายออกเป็นบริเวณกว้าง สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับคอนกรีตโครงสร้างได้ โดยอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหรืออาจขยายจนสามารถทำให้โครงสร้างวิบัติได้

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 เวลา 15:17 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 14