วารสารคอนกรีต
การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2012 เวลา 10:54 น.

 

การซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายจากแผ่นดินไหว

อ.ดร.วรพงศ์ ศรีโสฬส

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

บทนำ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่เกิดภัยธรรมชาติ เนื่องจากแผ่นดินไหว

ขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นได้ทุกจุดในประเทศ เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาที่ตั้งอยู่บนขอบของแผ่นเปลือก

โลกหลายแผ่น อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้วย

เหตุนี้การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตัวอย่าง

เช่น การเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2011 ที่มีชื่อว่า Higashi-Nihon ทำให้เกิดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 6-10 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยประมาณ

3-5 เท่าตัว ด้วยเหตุนี้ในฐานะวิศวกรโยธา เราจะมีวิธีการใดที่จะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าว

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 16:58 น.
 
การศึกษาเชิงทดลองเพื่อประมาณแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 10:53 น.

 

 

การศึกษาเชิงทดลองเพื่อประมาณแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน

Experimental Study for Estimating Tsunami Forces Acting on Bridge Girders

 

Kenji KOSA

Kyshu Institute of Technology

 

แปลและเรียบเรียง

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

 

1. บทนำ

เมื่อคลื่นสึนามิถล่มภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สะพานจำนวนมากถูกพัดพาหลุดลอยไป ความเสียหายดังกล่าวเกิดกับสะพานถึง 81 แห่ง จาก 168 แห่งที่อยู่บนส่วนของชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่ยาวประมาณ 250 กิโลเมตร ในบทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอลักษณะความเสียหายโดยทั่วไปนี้ของสะพานเนื่องจากคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินแรงจากคลื่นสึนามิที่กระทำต่อคานสะพาน

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 16:57 น.
 
SELF-COMPACTING CONCRETE และการใช้งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป PRECAST CONCRETE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 14:44 น.

ดร. เฉลิมชัย วัฒนล้ำเลิศ และ

ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา (CONTEC)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


SELF-COMPACTING CONCRETE

และการใช้งานในอุตสาหกรรม

การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

PRECAST CONCRETE

วิศวกรรม : คอนกรีตและวัสดุ

1. บทนำ

ระบบการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast concrete construction หมายถึง ระบบการก่อสร้างของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการหล่อชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาก่อน แล้วค่อยนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างในภายหลัง ซึ่งการหล่อชิ้นส่วนต่างๆนั้น ก็มีทั้งการหล่อในที่ (Site cast) และการหล่อในโรงงาน (Plant cast) โดยการหล่อในที่ก็จะมีข้อดีกว่าการหล่อในโรงงานในเรื่องของขนาดของชิ้นส่วนที่สามารถทำให้ได้ขนาดใหญ่กว่าในโรงงาน เพราะไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องของการลำเลียงขนส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นมายังสถานที่ก่อสร้างมากนัก แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงกำลังของเครนในการติดตั้งด้วย นอกจากนี้ความสามารถในการรับน้ำหนักตัวเองของชิ้นส่วนสำเร็จในขณะการเคลื่อนย้ายและติดตั้งก็ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแตกหักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ส่วนการหลอ่ในโรงงานนั้นจะดีกว่าในกรณีที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนหรือส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง  ชิ้นส่วนสำเร็จต่างๆจะถูกหล่อภายในโรงงานที่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีก่อนที่จะถูกยกและขนส่ง
ไปยังสถานที่ก่อสร้างต่อไป การหล่อสำเร็จจากโรงงานจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและง่ายต่อการควบคุมคุณภาพ ชิ้นส่วนสำเร็จเลห่านั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างโดยทางรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งขนาดของชิ้นงานก็จะถูกจำกัดด้วยกฎหมายจราจรของแต่ละประเทศ  
ระบบ Precast Concrete ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1878 สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความต้องการที่พักอาศัยมีอย่างมากมายระบบ Precast concrete จึงเป็นที่นิยมและช่วยทำให้การก่อสร้างจำนวนมากๆมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และมารุ่งเรืองที่สุดในช่วงปี 1950s ถึง 1970s อย่างไรก็ตามด้วยความไม่เข้าใจในระบบนี้ดีพอของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง ทำให้อาคารที่สร้างโดยระบบ Precast Concrete ไม่ประสบความสำเร็จในหลายๆโครงการทำให้นักลงทุนหรือเจ้าของอาคารเลือกที่จะใช้กระบวนการก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าทำให้ความต้องการในระบบสำเร็จแบบเต็มรูปแบบมีความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ [1]

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและการขนส่งในปัจจุบันประกอบกับความจำเป็นในการแข่งขันด้านต้นทุนและคุณภาพของสิ่งก่อสร้าง ได้เปิดโอกาสให้ระบบPrecast Concrete กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือกำเนิดขึ้นมาของคอนกรีตชนิดพิเศษที่มีชื่อว่า Self-Compacting Concrete (SCC) ทำให้รูปแบบของการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีความหลากหลาย, ซับซ้อน, และเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถตอบสนองความตอ้ งการทางด้านรูป ทรงทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ Mel Marshall ประธานบริษัท Mel C. Marshall Industrial Consultants และผู้รับรางวัล Yoakum Award ในการประชุมของ National Precast Concrete Association (NPCA) เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2007 กล่าวไว้ว่า ภายใน 5 ปีจากนี้ 50% ของปริมาณการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะใช้คอนกรีตชนิดพิเศษที่เรียกว่า Self-Compacting Concrete [2]

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 10:03 น.
 
มะเร็งคอนกรีต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 13:04 น.

มะเร็งคอนกรีต
โดย  รศ ดร สุวิมล สัจจวาณิชย์
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตีพิมพ์ครั้งแรกใน หนังสือ  45 ปีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2511     

หลายๆคนอาจจะงง ๆ เมื่อได้ยินคำว่า “มะเร็งคอนกรีต”….. เอ๊ะ คอนกรีตเป็นมะเร็งได้เหรอ….อะไรจะทันสมัยขนาดนั้น!!!
คำว่า “มะเร็งคอนกรีต” นั้นหลายๆคนอาจหมายถึงการเสื่อมสภาพของคอนกรีตที่ต้องใช้เวลานาน เป็นไปอย่างเงียบๆ กว่า(เจ้าของอาคาร) จะรู้ตัว ก็หนักหนาสาหัสเสียแล้ว 
บางคนอาจจะนึกถึงการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ทำให้คอนกรีตค่อยๆแตกร่อนเห็นเหล็กเสริมที่เป็นสนิมจนแทบจำไม่ได้… แต่นักคอนกรีตวิทยาส่วนใหญ่ใช้ความหมายนี้
มุ่งประเด็นไปที่การเสื่อมสภาพของคอนกรีตชนิดที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า ASR (1)มากกว่าความหมายอื่น เนื่องจากมีความละม้ายคล้ายคลึงกับโรคมะเร็งที่เป็น
โรคทอปฮิตติดอันดับของผู้คนแบบแฝดคนละฝา ยังไงยังงั้น….หลายคนอาจจะยังงงต่อ….เอ มันเหมือนกันได้ยังไงกัน….อันนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพราะ พฤติกรรมในการเกิดการเสื่อม
สภาพชนิดนี้ซับซ้อน มีความไม่แน่นอนสูงทั้งในด้านโอกาสของการเกิดและความรุนแรงหลังจากที่เกิดไปแล้ว  การตรวจพบแต่เนิ่นๆทำได้ยาก มาพบทีหลังก็มักจะอยู่ในขั้นหนักหนา
ไปแล้ว เรียกว่าต้องร้องเพลง “รู้ตัวเมื่อสาย” แข่งกับคุณสุเทพ วงศ์คำแหงนั่น…. แถมวิธีการตรวจสอบก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีที่ราคาค่อนข้างแพงรวมถึงมีอาการแทรกซ้อนที่ทำให้แปลผล
สับสนได้ง่าย ตลอดจนการแก้ไขหรือที่เรียกว่ารักษาก็ยังไม่ได้ผล”ร้อยปูเซ็ง” เสียอีก เรียกว่ามีพฤติกรรมอยู่ในกรอบเดียวกับกับโรคมะเร็งของมนุษย์สองขาเปี๊ยบ!!….
ถ้าอย่างนั้น…..วิศวกรโยธามืออาชีพหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต มาทำความรู้จักกับเจ้าการเสื่อมสภาพชนิดนี้ให้มากขึ้นอีกนิด….จะดีไหม ? ?

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 10:20 น.
 
ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:34 น.

ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด
โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (blast-furnace slag) คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิเกตและอลูมิโนซิลิเกตของแคลเซียมและอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะหลอมละลายพร้อมกับเหล็กในเตาถลุงเหล็ก นอกจากนี้ยังให้คำจำกัดความของเม็ดตะกรันเตาถลุงเหล็ก (granulated blast-furnace slag) หมายถึงเม็ดวัสดุที่ไม่เป็นผลึกซึ่งได้จากการทำตะกรันที่หลอมเหลวในเตาถลุงเหล็กให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วโดยการจุ่มลงในน้ำหรือใช้น้ำฉีดเพื่อให้ตะกรันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว [1]
ตะกรันเตาถลุงเหล็กนอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์แล้ว ยังใช้เป็นวัสดุประสานในส่วนผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ปูนขาวอิ่มตัว (hydrated lime)  ยิปซัม หรือ แอนไฮไดรต์ (anhydrite)  ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดสามารถใช้ในรูปของปูนซีเมนต์ผสมหรือใช้เป็นส่วนผสมแยกต่างหากในการผสมคอนกรีต  ซึ่งการใช้ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดแยกผสมต่างหากในการผสมคอนกรีตมีข้อดี 2 ประการคือ  1. สามารถบดตะกรันเตาถลุงเหล็กให้ละเอียดจนถึงค่าที่ต้องการ  และ 2.สามารถปรับปริมาณของตะกรันเตาถลุงเหล็กให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานได้
เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตตะกรันเตาถลุงเหล็กในประเทศไทย   ดังนั้นจึงขอให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตะกรันเตาถลุงเหล็กเพื่อเป็นวัสดุอีกทางเลือกหนึ่งในส่วนผสมของคอนกรีต

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013 เวลา 10:06 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 14