สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย การประชุมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 Annual Concrete conference 13 (ACC13)

 

วันที่ 7-9 มีนาคม 2561  ณ The Zign Hotel/Pattaya, Chonburi

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 13

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 (ACC 13)

นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้นั้น ระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศคือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างขนส่งพื้นฐานของประเทศไทย เช่น ถนน สะพาน สนามบิน รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ท่าเทียบเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้วัสดุคอนกรีตในการก่อสร้างทั้งสิ้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคอนกรีตคือวัสดุสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

ดังนั้นทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้ร่วมกันจัด งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคอนกรีต นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ในงานคอนกรีตให้ถึงจุดสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุคอนกรีตเพื่อรองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย ในยุค 4.0

 

หัวข้อการประชุม

1.   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต (STR)

2.   เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้าง (MAT)

3.   การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต (REP)

4.   คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน (ENV)

5.   การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์ (GTE)

6.   ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (ICM)

7.   เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

 

เชิญชวนส่งบทความและผลงานของผู้ประกอบการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 13 และหากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของภาคประกอบการสามารถส่งไฟล์ power point ตามกำหนดการที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

* * * * * * เปิดห้องพิเศษสำหรับบทความของผู้ประกอบการ

 

ไฟล์สำหรับไว้ใช้ในการเขียนบทความเพื่อส่งกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Template ให้ผู้นำเสนอบทความและผู้ประกอบการเสนอเลือกขนาดที่เหมาะสมในการทำ presentation

ไฟล์ powerpont ขนาด 4:3 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

ไฟล์ powerpont ขนาด 16:9 ตัวอย่างดูได้ที่นี่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน 15 กุมภาพันธ์ 2561

หลัง 15 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษา*

3,500 บาท

3,900 บาท

สมาชิก สคท.

3,900 บาท

4,500 บาท

ข้าราชการ**

4,200 บาท

4,700 บาท

พนง. รัฐวิสาหกิจ**

4,200 บาท

4,700 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 บาท

5,000 บาท

การลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่งบทความได้จำนวน 2 บทความ, บทความที่ 3 เป็นต้นไป ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

* นักศึกษารับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมฯ ฟรี 1 ปี

** ข้าราชการ / พนง.รัฐวิสาหกิจ  เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ประกอบด้วย หนังสือรวมบทความ อาหารว่าง อาหารกลางวัน งานเลี้ยงรับรอง ชมการสาธิต นวัตกรรมและการเข้าร่วมฟังบรรยาย

 

การชำระเงินโดย

¨ เงินสด ชำระที่ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

¨ โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา เลขบัญชี 140-2-55084-3

 

กำหนดการสำคัญของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ส่งบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ตอบรับบทคัดย่อ : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acf5.thaitca.or.th/pv/

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

กำหนดการสำคัญของผู้ประกอบการ

ส่ง Power Point : ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ตอบ Power Point : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560

ส่ง Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ตอบรับ Power Point ฉบับสมบูรณ์ : ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)

ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

487 รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนน รามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-935-6593 โทรสาร 02-935-6538

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

โทรศัพท์ 081-815-0699

 

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมฯ