สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2008