สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2007