สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 10 ประจำเดือน สิงหาคม 2010