สมัครสมาชิกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

1. สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

 1. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน และบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้รับเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการลงมติให้เชิญเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
 3. วุฒิสมาชิก ได้แก่ สมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการได้ลงมติเห็นชอบให้เป็นวุฒิสมาชิก โดยพิจารณาจาก ผลงานวิชาการหรือประสบการณ์ในวิชาชีพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้ จำนวนวุฒิสมาชิกจะต้องมีจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจำนวนวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญรวมกัน การลงมติเห็นชอบวุฒิสมาชิกนั้นผู้รับการพิจารณาจะต้องไม่เป็นกรรมการอำนวยการ ในขณะนั้น
 4. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 5. สมาชิกนักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

 

2. สมาชิกที่มิใช่นิติบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ได้กระทำอะไรที่เสื่อมเสียแก่ตนเองหรือผู้อื่น
 3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
 5. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐาน ประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือระหว่างที่เป็นสมาชิกของ สมาคมเท่านั้น
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

วิธีการสมัคร

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

สมัครสมาชิก ส.ค.ท. โดยสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง และส่งสมัครพร้อมเอกสารการโอนเงินมาตามที่อยู่ด้านล่าง

ค่าสมาชิก

ราย 1 ปี

ราย 3 ปี

ตลอดชีพ

แบบฟอร์มใบสมัคร

วุฒิ สมาชิก

800 บาท

2,000 บาท

5,000 บาท

Download

สามัญ สมาชิก

400 บาท

1,000 บาท

4,000 บาท

Download

นักศึกษา

100 บาท

-

-

Download

ต่ออายุ สมาชิก

-

Download

* ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเป็นสมาชิกคนละ 20 บาท

** สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ เพียงแต่ท่านกรอกใบสมัครและโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย หรือโอนทางตู้ ATM ก็ได้ครับ แล้วแฟกซ์ใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2935-6538 หรือทาง E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายใน 7 วันทำการ ชื่อของท่านก็จะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล ในโอกาสต่อไปท่านสมาชิกที่ต้องการติดต่อกับสมาคมฯ เช่นในการซื้อหนังสือ หรือการเข้ารับการอบรม ก็สามารถทำได้โดยสะดวก เพียงท่านแค่แสดงบัตรที่มีรูปถ่าย ก็สามารถได้รับส่วนลดต่างๆ ของสมาคมฯ มากมาย และสามารถใช้สิทธิได้ทันทีที่ยื่นใบสมัคร

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคล

ค่าสมาชิก

ราย 1 ปี

ราย 3 ปี

ตลอดชีพ

แบบอร์มใบสมัคร

นิติบุคคลทั่วไป

5,000 บาท

12,000 บาท

25,000 บาท

Download

นิติบุคคลพิเศษ

ผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ จำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

-

-

Download

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบ คท.1 หรือ แบบ คท.2 (สำหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล)
 2. รูปถ่ายขนาด 1" x 1" จำนวน 1 รูป (สำหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา)
 3. สำหรับการสมัครสมาชิกประเภทบุคคล ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, บัตรประจำตัวนักศึกษา
 4. สำหรับการสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล ใช้สำเนาแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม

 

วิธีการชำระเงิน

 1. เงินสด จ่ายที่ฝ่ายทะเบียน สคท.
 2. เช็คสั่งจ่ายในนาม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-55084-3
 4. สำหรับการสมัครสมาชิกประเภทนิติบุคคล ใช้สำเนาแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และรับรองโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม
 5. (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมใบสมัครด้วย)

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบุคคลธรรมดา

 1. เข้าสัมมนา อบรมการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมวิชาการ และดูงาน ในราคาสมาชิก
 2. ได้รับส่วนลด หนังสือ คู่มือ มาตรฐาน 20%
 3. ได้รับจม.ข่าวและวารสาร ในรูปแบบ (E-journal) สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนิติบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลพิเศษ

1.สมาชิกนิติบุคคลทั่วไป

 1. บุคลากรเข้าสัมมนา อบรม ประชุมวิชาการ และดูงานในราคาสมาชิกได้ 10 คน/ปี
 2. ได้รับส่วนลดหนังสือ คู่มือ มาตรฐาน 20% (1 ชุดในนามบริษัทเท่านั้น)
 3. ได้รับวารสารและจม.ข่าว 1 ชุด

2.สมาชิกนิติบุคคลพิเศษ

ขั้นการ
บริจาค

ส่วนลด
หนังสือ 
20 %

บุคลากรเข้า
สัมมนาฟรี *

อบรมคอร์
ยาว ฟรี

ออกบูธแสดง
ผลิตภัณฑ์ฟรี **

ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ระยะเวลา 1 ปี

บุคลากรเข้าสัมมนา
ในราคาสมาชิก

ส่งเอกสารสัมมนา
ให้ฟรี 1 ชุด ทุกสัมมนาในปี

5,000-14,900

2 ชุด

1 คน   ต่อทุก   10,000 บาท

1 คน ต่อทุก 
100,000
บาท

1 ครั้ง ต่อทุก
50,000 บาท

/

1 คน ต่อทุก
20,000 บาท

-

15,000-24,999

3 ชุด

/

-

25,000-99,999

4 ชุด

/

-

100,000-199,999

5 ชุด

/

-

200,000-299,999

6 ชุด

/

/

300,000-499,999

7 ชุด

/

/

500,000-699,999

8 ชุด

ตลอดปี

/

/

700,000-999,999

9 ชุด

ตลอดปี

/

/

1,000,000 ขึ้นไป

10 ชุด

ตลอดปี

/

/

 

* ยกเว้นงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี และอบรมคอร์สระยะยาว หรือดูงานต่างประเทศ

** เฉพาะในงานสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นเท่านั้น

หมายเหตุ : อาจมีข้อยกเว้นขึ้นกับมติกรรมการอำนวยการ เช่น ถ้ามีการจัดงานใหญ่มากอาจไม่มีสิทธิพิเศษชนิดไม่มีค่าใช้จ่าย