ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2562


มกราคม

อบรม "นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน" วันอังคารและวันพุธที่ 22-23 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์

อบรม "การตรวจประเมินและทดสอบแบบไม่ทำลาย" (ภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ) วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "งานประชุมวิชาการคอนกรีต ประจำปี ครั้งที่ 14 (ACC 14)" ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 14  วันที่ 6, 7, 8 มีนาคม 2562

เมษายน

พฤษภาคม

อบรม "แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

มิถุนายน

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 * * * * * รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น * * * * * * ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรม "การออกแบบการก่อสร้างการซ่อมแซม Concrete Silo" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรม "การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว" วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 13-14 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่นี่

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน


ธันวาคม



ปฏิทินกำหนดการประชุมกรรมการวิชาการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดปฏิทินการประชุมกรรมการวิชาการประจำปี 2561 ได้ที่นี