สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 22 ประจำเดือน สิงหาคม 2014 อิทธิพลของปริมาณน้ำต่อวัสดุประสานต่อกำลังอัด โครงสร้างจุลภาค และปริมาณการแทนที่ ของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกา
อิทธิพลของปริมาณน้ำต่อวัสดุประสานต่อกำลังอัด โครงสร้างจุลภาค และปริมาณการแทนที่ ของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 16:47 น.

อิทธิพลของปริมาณน้ำต่อวัสดุประสานต่อกำลังอัด  โครงสร้างจุลภาค และปริมาณการแทนที่ ของซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่ผสมนาโนซิลิกา

 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ 1 และ ทวิช พูลเงิน 1

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

1. บทนำ

 

ปัจจุบันได้มีการใช้คอนกรีต ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาคุณภาพของคอนกรีตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านกำลังอัด และความทนทานของคอนกรีต โดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นประการสำคัญ การพัฒนาคุณภาพของคอนกรีตที่นิยมทำกันในปัจจุบันได้แก่ การปรับปรุงอัตราส่วนผสมของคอนกรีตให้เหมาะสม และการใช้สารผสมเพิ่ม สำหรับการปรับปรุงอัตราส่วนผสมให้ดีขึ้นสามารถทำได้โดยการหาอัตราส่วนความเหมาะสมของขนาดคละ ปริมาณปูนซีเมนต์ และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในการปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตให้ดีขึ้นจำเป็นต้องมีการใช้วัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน การปรับปรุงสมบัติของซีเมนต์มอร์ต้าร์ ให้มีกำลังสูงขึ้นและทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากซีเมนต์มอร์ต้าร์ยังคงใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อฉาบผนัง และฉาบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซีเมนต์มอร์ต้าร์ที่มีคุณภาพดีจะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและยืดอายุการทำงานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [1]  ดังนั้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสมบัติของซีเมนต์มอร์ต้าร์ยังคงเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจในปัจจุบัน การศึกษามอร์ต้าร์จะเห็นแนวทางในการพัฒนาคอนกรีตต่อไป     จากการศึกษาพบว่าวิธีการหนึ่งที่นิยมคือ โดยการใช้วัสดุปอซโซลาน เช่น ซิลิกาฟูม เถ้าถ่านหิน และเถ้าแกลบเปลือกไม้ [1] ซิลิฟูมเป็นวัสดุหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากให้ผลชัดเจนทั้งในการด้านกำลังและความทนทาน เนื่องจากซิลิกาฟูมมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 0.1 ไมโครเมตร เล็กกว่าผงปูนซีเมนต์ จึงเข้าไปแทรกในช่องว่างทำให้ซีเมนต์เพสต์มีความทึบน้ำมากขึ้นช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้การที่ซิลิฟูมมีปริมาณ SiO2 เป็นองค์ประกอบกว่าร้อยละ 90 ทำให้สามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติเมื่อเติมซิลิกาฟูมร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มแรงอัดได้ประมาณร้อยละ 30 [1]

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 16:50 น.