สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย วารสารคอนกรีต ฉบับที่ 17 ประจำเดือน ธันวาคม 2012 เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม: ปัญหา ข้อจำกัด และการนำไปใช้งาน
เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม: ปัญหา ข้อจำกัด และการนำไปใช้งาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:05 น.

 

เถ้าชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม: ปัญหา ข้อจำกัด และการนำไปใช้งาน

 

 

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

1.       บทนำ

เถ้าชีวมวลเป็นเถ้าที่เหลือจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและต้องนำไปกำจัดทิ้งเพราะมีปริมาณมาก ซึ่งอาจเป็นการทิ้งเพื่อถมที่หรือทิ้งในบ่อทิ้งที่เตรียมไว้ นอกจากการนำไปทิ้งแล้ว เถ้าชีวมวลบางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีต    เถ้าชีวมวลที่มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในงานคอนกรีตได้ ต้องมีลักษณะดังนี้คือ เป็นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาออกไซด์สูงซึ่งโดยทั่วไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสูงหรือสามารถทำให้มีความละเอียดสูงได้ และไม่เป็นผลึกคือสามารถทำปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้  ซึ่งเถ้าชีวมวลที่เข้าข่ายในลักษณะข้างต้นได้แก่ เถ้าจากการเผากากปาล์มน้ำมัน (palm oil fuel ash)  เถ้าจากการเผาแกลบ (rice husk ash) หรือเถ้าจากการเผาแกลบร่วมกับเปลือกไม้ (rice husk-bark ash) และเถ้าจากการเผาชานอ้อย (bagasse ash)

 

 

ดาวน์โหลดบทความได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 14:04 น.