สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 Annual Concrete conference 12 (ACC12)

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ THE REGENT CHA AM BEACH RESORT

ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 ACC12

INNOVATIVE CONCRETE FOR THE FUTURE OF CONSTRUCTION MATERIAL

นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต

 

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด>>>

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่


 
Concrete Asia 2016

 

เนื่องจากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน CONCRETE ASIA 2016 ร่วมกับทางบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00-13.00 น. บริเวณพื้นที่ CC04 Main Stage (Hall 5) IMPACT Exhibition and Convention Center เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ใช้คอนกรีต ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า นอกจากนี้งานเสวนาฯนี้ยังให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการทำงานด้านอาคารสูงในประเทศไทยอีกด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายในการรับมือกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารสูงรวมถึงอาคารสูงพิเศษของประเทศไทยในอนาคต

เนื่องจากการจัดงาน CONCRETE ASIA 2016 ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับผิดชอบพื้นที่เช่าในส่วนของ TCA’s Pavilion ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทเข้าร่วมออกบูทและแสดงผลงานฟรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมฯมาโดยตลอด

 

ในส่วนของรายละเอียดวิทยากรและบูทต่างๆ มีดังนี้

วิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบไปด้วย

1. ท่านอาจารย์ไกวัล ปวราจารย์

2. ดร.การุญ จันทรางศุ

3. คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

4.ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทั้งสิ้น 148 ท่าน

 

ในส่วนของบริษัทประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด CPAC

2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทโอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

4. บริษัท จีเทค คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

5. บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

6. SR Fiber

7. บริษัท Siam Yamato Steel จำกัด

8. บริษัท พลากร และบริษัท ENERCARE

9. บริษัท HILTI (Thailand) LTD.

 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงผลงาน ประกอบไปด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ยังเข้าร่วมรับฟัง และเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

 

Download the Poster: Page1, Page2, Page3, Page4

 
ประกาศจัดตั้งสำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง "สำนักเลขาธิการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย" ดังรายชื่อที่ปรากฎในลิงค์ต่อไปนี้

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 - 2560

 

และพร้อมกันนี้ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการในสำนักเลขาธิการในงาน ACC12" ขึ้น โดยคัดเลือกตัวแทนมาจากกรรมการสำนักเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

อนุกรรมการสาขาการออกแบบและการก่อสร้าง

1. ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ประธานอนุกรรมการ

2. ว่าที่ร้อยตรีเมธา ไชยโย

3. คุณยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล

4. คุณสมภพ พันพึ่ง

อนุกรรมการสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาโครงสร้างคอนกรีต

1. ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาบำรุงซ่อมแซมและเสริมกำลัง

1. ดร.อำนาจ คำพานิช ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

1. ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการสาขากิจกรรมเพื่อสังคมและจัดหารายได้

1. คุณประกิต แก้วเคารพ ประธานอนุกรรมการ

 
สมาคมคอนกรีตร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

Toray Award

 

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานคอนกรีตอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.) ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานคอนกรีตที่มีต่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยิ่ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Toray Group เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแบบผสมผสาน พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกและได้ผสาน

นาโนเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินกิจการ โดยใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACI PARTNERS WITH THAILAND CONCRETE ASSOCIATION

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยได้ร่วมหารือกับ Mr. Bernard Pekor ซึ่งเป็น Director of International Bussiness Development of American Concrete Institute (ACI) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 


 

 
ข่าวสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข่าวการอบรม สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12" (Annual Concrete Conference 12) ระหว่างวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2560 พร้อมส่งบทความวิชาการ, บทความวิจัย, ไฟล์นำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ * * * * * * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitca.or.th

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่

 

***สำหรับผู้ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการคอนกรีตฯ ขยายเวลาในการลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2560

 

รายละเอียดโครงการอบรม ประจำปี 2560

สาขาโครงสร้างคอนกรีต ดาวน์โหลดตารางอบรม

สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง ดาวน์โหลดตารางอบรม

สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต ดาวน์โหลดตารางอบรม

หมายเหตุ : ตารางกำหนดการนี้อาจมีแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 

โครงการอบรม "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุจีโอโพลิเมอร์สำหรับงานก่อสร้าง"

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 (* * * CPD/PDU 8.25 หน่วย * * *) ฟรี ฟรี ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน


โครงการอบรม "การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและ

วิธีกำลัง(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 9"

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 (* * * CPD/PDU 18 หน่วย * * *)

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "อุปกรณ์ฝังยึด แนวคิดและการออกแบบการฝังยึดในคอนกรีต รุ่นที่ 9"

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 (* * * CPD/PDU 18 หน่วย * * *)

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

โครงการอบรม "RC DESIGN AFTER COLLEGE การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 5"

Module 1 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

Module 2 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

Module 3 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน และ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

(* * * CPD/PDU 18 หน่วย ต่อ 1 Module * * *)

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน The 2nd ACF Symposium 2017  "Innovations for Sustainable Concrete

Infrastructures" ระหว่างวันที่  23-25 November 2017  Chiang Mai,  Thailand

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.acfsymposium2017.com/

ดาวน์โหลด Brochure

 


ประกาศผลการประกวด
รางวัล TCA Concrete Practice Award
ประจำปี 2016

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ประธานกรรมการ

ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล กรรมการ

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล กรรมการ

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล กรรมการ

รศ.เอนก ศิริพานิชกร กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช กรรมการและเลขานุการ

 

รางวัล (TCA Concrete Practice Award : Silver Medal) ได้แก่

1. บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

(ผู้ได้รับรางวัลต้องนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12) วันที่ 15-17 ก.พ. 2560

พร้อมทั้งรับมอบเหรียญรางวัล ณ THE REGENT CHA-AM BEACH RESORT)

 


 


 
ผลการประกวด รางวัลปริญญานิพนธ์ ปี 3

(ประจำปี  พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่

คลิ๊กที่รูปภาพคะรางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทำนายระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้นใย

นางสาวชิดชนนี กีรติวงศา

นางสาวชิตชยา อินทชิต

นายณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หัวข้อปริญญานิพนธ์ กำลังและพฤติกรรมการยึดเหนี่ยวระหว่างอุปกรณ์ฝังยึดกับคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กแบบตะขอ

นายชรินทร์ ชื่นเนียม

นางสาวอภิญญา แสนณรงค์

นางสาวอรพิณ ภูมิกาล

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การหดสั้นลงที่ไม่เท่ากันของเสาและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารสูง กรณีศึกษา อาคาร Magnolias Waterfront Residences C1

นายธนายุต วัฒนประเสริฐกูล

นายธัญวุฒิ วันสุวรรณ์

นายปุณณวิช กิจจา

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ พฤติกรรมการรับแรงด้านข้างแบบสถิตยศาสตร์ของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

นายปรัชญา มหายศนันท์

นายวีระเดช อาจสา

นายสัมพันธ์ โยธา

ที่ปรึกษา อ.บุปผเวช  พันธุ์ศรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผลของปริมาณเหล็กเสริมที่มีอยู่เดิมต่อกำลังของอุปกรณ์ฝังยึดแบบใช้สารยึดเกาะในคอนกรีตภายใต้แรงดึง

นายธีระศักดิ์ เครือแวงมล

นายณัฐวุฒิ สีโท

นายประสิทธิ์ เงาเพชร

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การทดสอบความแข็งแรงผนังคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ

นายอธิวัฒน์ ประเสริฐจิตร

นายอกนิษฐ์ เขียวอ่อน

นายณัฐพงษ์ อร่ามเรือง

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หัวข้อปริญญานิพนธ์ การออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กสูงหนึ่งถึงสองชั้นต้านทานแรงแผ่นดินไหว

นายพายุ โกศล

นายอภิสิทธิ์ หาโล๊ะ

นายอาทิตย์ ดารงค์

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2559-2560 เรื่องจัดเตรียมงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ACC 12) และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ร้านชิลล์ ชิลล์ แอท อ้อมน้อยฯ จ.สมุทรสาคร โดยจะเริ่มการประชุมตั้งแต่ เวลา 15.00-20.30 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความที่น่าสนใจ

ร่างประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่ออาคาร (แรงแผ่นดินไหว) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอายุการใช้งานและความคงทนของอาคาร อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านคอนกรีต ได้ที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
กิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนา "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทย"
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรม

เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม งานครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด


 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส


 

 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ฮิลติ(ไทยแลนด์) จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

 

 

ภาพพิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

วันที่ 17 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 


ภาพกิจกรรมโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย


 

 
พันธมิตรสมาคมวิชาชีพ